Л.П. Манорик, методист кафедри теорії і методики позашкільної освіти НЕНЦ, заслужений учитель України

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у творчому пошуку

У державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» наголошується на модернізації змісту освіти. Виходячи з цього, на сьогодні є актуальним питання реформування і оптимізації змісту позашкільної освіти.

Позашкільна освіти розглядається як така, що формує і реалізує найближчі перспективи розвитку особистості в різних соціальних і освітньо-виховних інституціях, серед яких позашкільні навчальні заклади стали центрами мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації і професійного самовизначення. Для сучасного трактування сутності позашкільної освіти, її модернізації та оптимізації в Концепції позашкільної освіти та виховання визначені основні напрями її реалізації.

Важливою на сучасному етапі розвитку позашкільної освіти в Україні є наукова інноваційна організація роботи керівника позашкільного навчального закладу, який матиме успіх лише за умов, коли дотримуватись дидактичних принципів навчання і виховання, зокрема, науковості, системності і послідовності, оптимізації принципу навчання, активності особистості, наочності, доступності, цілеспрямованості і мотивації діяльності, практичної спрямованості, компетентного підходу, багатоукладності та варіативності, міждисциплінарної інтеграції, оптимального вибору форм позашкільної роботи.

 

s

 

А тому важливо визначити місце позашкільного навчального закладу в житті людини через науку управління.

Відомо, що успіх керівника закладу освіти полягає в умінні інтегрувати 4 його складові: ідеї, технології, менеджмент і моніторинг.

Провідне місце тут належить організаційно-діяльнісним іграм, тренінгам, розробці проектів. Діяльнісно-рефлексивне навчання як засіб підвищення професійної компетентності знаходить втілення у такій оптимальній організаційній формі, як модульна організація навчального процесу на кафедрі теорії та методики позашкільної освіти НЕНЦ.

Вирішення цих питань вимагає підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю.

З метою розбудови системи позашкільної освіти, створення умов для підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів освіти, проведення професійно-практичної підготовки студентів природничих спеціальностей, координації організаційної, науково-методичної та дослідницької роботи згідно з наказом Міністерства освіти України № 164 від 11.05.1998 року в структурі Національного еколого-натуралістичного центру відкрито кафедру методики позакласної і позашкільної роботи, пізніше перейменованої на кафедру теорії і методики позашкільної освіти.

При цьому, враховуючи те, що НЕНЦ має прекрасну матеріальну базу - 13га земельна ділянка з овочевою і польовою сівозмінами, сад, ягідник, виноградник, теплично-парникове господарство, квітково-декоративні насадження, чудовий парк «Пам'яті родоводу», акваріумне господарство (біля 100 акваріумів), зоолого-тваринницький комплекс, крільчатник, пташник, віварій, зимовий сад, навчальний корпус площею 2200м2 з відповідно обладнаними кабінетами і лабораторіями, впродовж 25 років функціонує музей хліба.

Безперечно все це створювалося роками і є своєрідним, яке в значній мірі сприяє в подальшому у виборі професії. Тобто є всі умови для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, організаторів позакласної роботи в школах, проведення семінарів для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів, організації і проведення професійно-виробничої практики студентів біологічних факультетів педвузів України, а також здійснення координації науково-методичної та науково-дослідницької діяльності.

 

s

 

Базуючись на зазначеному з січня 1999 року на базі Центру розпочали функціонувати курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Першими слухачами яких були директори обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). Програмою курсової підготовки передбачено соціально-гуманітарну та фахову підготовку для слухачів (яка щорічно удосконалюється): відвідання відкритих занять, учнівських об'єднань школярів, ознайомлення з досвідом роботи кращих загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів м. Києва, Київської, Житомирської, Вінницької та інших областей України.

Курсова перепідготовка розрахована на 120 годин. Починаючи з 1999 по 2007 рік їх пройшли біля 600 осіб (директори та їх заступники, завідуючі відділами біології, екології, сільського господарства, методисти обласних екоцентрів, станцій юних натуралістів, а також директори і заступники, методисти райміськЕНЦ (СЮН).

З слухачами курсів проводяться лекційні, практичні і семінарські заняття (відкриті заняття учнівських об'єднань різних рівнів та майстер-класи). В основному це на базі НЕНЦ, а також науково-дослідних інститутів мікробіології і вірусології ім. акад. Д.Заболотного НАН України, молекулярної біології НАН України, Міжнародного інституту біології, клітинної і генної інженерії, інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, зокрема Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій НАН України та Міносвіти і науки України, ЮНЕСКО, Інституту біохімії ім. акад. Палладіна НАН України, Інституту ботаніки ім. акад. М.Г.Холодного, Інститутів землеробства та садівництва ААН України та ботанічних садів: Національного ім. акад. М.Гришка НАН України та ботанічного саду ім. акад. М.Фоміна Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

 

s

 

Перед курсантами виступають вчені, співробітники Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони навколишнього природного  середовища та ін.

Зокрема, Кононенко П.П. - директор інституту Українознавства, академік, доктор філологічних наук, професор; Комісаренко С.Л. - директор інституту біохімії ім. акад. Палладіна НАН України, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор; Зязюн І.А. - директор інституту педагогіки і психології професійної освіти, академік АПН України, доктор філософських наук, професор. В.Я. Валах - заступник директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем МОН України та ЮНЕСКО, член-кореспондент Міжнародної академії комп'ютерних наук, професор, науковий консультант Верховної Ради України, Дідух Я.П. - директор інституту ботаніки НАН України,  член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор; Сухомлинська О.В. - академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор; Волков Г.Л. - завідувач кафедри нових біотехнологій КНУ ім. Т. Шевченка, доктор біологічних наук, професор, Лукашевич М.П. - науковий працівник інституту вищої освіти АПН України, доктор філософських наук, професор;  Корнелюк В.І. - завідувач відділу інституту молекулярної біології, доктор біологічних наук, професор;  Вербицький В.В. - директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук; Киричук В.О. - кандидат педагогічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, Баннікова М.О. - науковий працівник Міжнародного інституту біології, клітинної і генної інженерії, кандидат біологічних наук, Воронова Г.І.- завідувач кафедри теорії та методики позашкільної освіти НЕНЦ, кандидат географічних наук, доцент та ін. (всього понад 50 академіків, докторів і кандидатів наук)

Програмою курсів підвищення кваліфікації передбачено соціально-гуманітарну та фахову підготовку, обмін досвідом роботи на засіданнях круглого столу, науково-практичних конференціях, індивідуально-творча робота під керівництвом вчених, завідуючих і методистів НЕНЦ, зустрічі з ученими НАН України і АПН України, зокрема: Інституту молекулярної біології та генетики, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО, Міжнародного інституту біології, клітинної і генної інженерії, Національного аграрного університету, Білоцерківського аграрного університету, Інституту післядипломної педагогічної освіти Київщини, Національного ботанічного саду ім. акад. М. Гришка НАН України та ботанічного саду ім.. акад. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

 

s

 

В процесі навчання слухачі курсів готують творчі роботи, які успішно захищають під час проведення підсумків курсів та комплексного заліку. По закінченню курсів отримують посвідчення.

Особливо варто відмітити високий рівень підготовки творчих робіт, зокрема директорів: Вінницької обласної станції юних натуралістів - Драгомирецької О.А. з питання „Оптимізація інноваційної діяльності керівника позашкільного навчального закладу в умовах реформування освіти в Україні";  Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді - Лабунської В.М. з питання „Технології створення іміджу еколого-натуралістичного центру", яку вона успішно захистила під час відвідання слухачами курсів Житомирського обласного еколого-натуралістичного центру; Поркуяна О.В. - директора Кіровоградського обласного еколого-натуралістичного центру з питання „Проблеми педагогічної майстерності вчителя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського";   Яковлєва В.А. - директора Луганського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з питання „Сучасні підходи в діяльності облЕНЦум щодо формування багаторічної системи позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у різних типах навчальних закладів";  Бродської О.М. - директора Кримського Республіканського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з питання „Актуальні проблеми гуманітарної освіти і виховання в умовах позашкільного закладу" та ін. В яких вони досить чітко із знанням справи висвітлюють діяльність позашкільних навчальних закладів з інноваційними підходами.

Кращі творчі роботи будуть видані з метою поширення кращого педагогічного досвіду в школах і позашкільних закладах України. Підсумовуючи роботу курсів підвищення кваліфікації варто відзначити високий рівень прочитаних лекцій та проведення практичних робіт - особливо в науково-дослідних інститутах НАН України, ААН України та на базі ботанічних садів НАН України і ботсаду ім. акад. М. В. Фоміна. З метою обміном досвіду роботи проведено засідання «круглих столів», в якому брали участь представники різних міністерств і відомств, вчені науково-дослідних інститутів НАН України, АПН України і ААН України.

В процесі навчання на курсах слухачі отримують добру соціальну, гуманітарну і фахову підготовку до роботи в ринкових умовах господарювання, а тому Національний еколого-натуралістичний центр через п'ять років повторно проводить курси підвищення кваліфікації по оновленій програмі.

 

s

 

Крім того у весняно-літній період центр щорічно проводить виробничу практику студентів вищих педагогічних навчальних закладів: Переяслав-Хмельницького, Уманського, Ніжинського, Чернігівського та ін.

Педагогічний колектив центру запрошує до співпраці учителів біології, трудового навчання, педагогів-методистів позашкільних навчальних закладів, вчених науково-дослідних інститутів НАН України, АПН України, ААН України, а також ботанічних садів, кому не байдужа доля виховання молодої зміни.

Наша адреса: вул. Вишгородська, 19, Київ, Україна, 04074.

Тел/факс:        +38(044)4300260,  +38(044)4300064,  +38(044)4300491

e-mail: mailto:nenc(removeit)@nenc.gov.ua

http://www.nenc.gov.ua//

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.