Про актуальні питання діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у новому 2007-2008 навчальному році.

(до серпневих конференцій педагогічних працівників)

XXI століття висуває до освіти нові вимоги. Провідні держави світу освоюють стратегію сталого розвитку людського суспільства. Відповідно до рішень  міжнародних форумів, у тому числі самміту "Великої вісімки" 2006 р. ("Освіта для інноваційних суспільств у XXI столітті"), світовою спільнотою визнано, що освіта стає основою прогресу людства. Безперечно, соціально-економічне процвітання в XXI столітті залежить від здатності країн забезпечувати безперервну та якісну освіту для всіх членів суспільства  у стрімко мінливому світі. Саме інноваційне суспільство готує громадян до життя в умовах швидких змін.

В Україні розвиток освіти повинен стати стратегічним ресурсом у подоланні кризових суспільно-економічних явищ, покращенні життя людини, забезпеченні національних інтересів, зміцненні авторитету і конкурентоспроможності нашої держави на міжнародній арені. Освіта і наука є найголовнішими умовами утвердження на світовому ринку високих технологій.

Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір, гармонійне поєднання навчального процесу та наукової діяльності у навчальному закладі, використання наукових результатів як бази і змісту навчання.

При обговоренні сучасного стану освіти та шляхів виведення її на якісно новий рівень Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко зазначила, що протягом останніх десятиліть провідні педагоги напрацювали моделі та методики, які варто перенести в майбутнє, адаптувавши їх до потреб сьогодення. Дуже важливо зберегти, модернізувати та творчо продовжити найкращі традиції світової та вітчизняної педагогіки. На позашкільну освіту покладається особлива місія забезпечення всебічного розвитку здібностей, талантів та обдарувань дітей і молоді, задоволення їхніх природних пізнавальних інтересів через науково-дослідну роботу, заохочення творчої активності, мотивації до самовдосконалення, саморозвитку. Адже максимально наблизити освіту і виховання до розкриття природних здібностей кожної людини - споконвічна мета і мрія педагогіки. Це сприяє реалізації провідного принципу державної освітньої політики щодо єдності освіти і науки.  Вирішенню цих завдань сприяють матеріально-технічна база позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю, висококваліфіковані педагогічні кадри, освітні традиції, що складалися впродовж  більш ніж 80 років.

   Варто зауважити, що навчальний результат в позашкільній освіті чітко не зафіксований, а визначається педагогами відповідно до власного бачення предмету. Перспективною технологією комплексного обліку досягнень учнів у позашкільному навчальному закладі є технологія портфоліо.

При оцінюванні якості реалізації позашкільної освіти природничого спрямування провідним  став метод експертної оцінки.  Відповідно можна визначити  основні типи експертиз:

 Чому ж на даному етапі приділяється  значна увага саме  спрямованості позашкільної освіти? Ця необхідність пов'язана з загальними процесами в  суспільстві: нормативного визначення діяльності кожної структури та діагностик ефективності цієї діяльності. І тут ключовим поняттям для позашкільної освіти є  саме поняття спрямованості, адже  саме через нього визначається предмет діяльності того чи  іншого навчального позашкільного закладу.  І чим точніше буде визначено цей напрям, тим більш аргументовано ми зможемо захищати інтереси та стратегічні перспективи позашкільної освіти на державному рівні.    

       Основними напрямами діяльності НЕНЦ, як центру координаційно-методичної роботи  у новому навчальному році є:

     еколого - природоохоронний напрям передбачає широке залучення до оздоровлення довкілля, ознайомлення та оволодіння методами екомоніторингу, формування екологічної свідомості молоді:

      конкурс "Юнацький водний приз 2005", екологічний моніторинг за програмою "Globe", Всеукраїнський конкурс юнацького відеофільму "В об'єктиві натураліста", Всеукраїнський конкурс - огляд на кращу екологічну стежку, Всеукраїнський чемпіонат "Екософт", Всеукраїнський екологічний конгрес "Живи, Земле", Всеукраїнський тиждень охорони навколишнього природного  середовища, еколого - натуралістичний  похід "Біощит", акції: "День Землі", "День Довкілля", "До чистих джерел", "Чиста планета", "Ріки мого дитинства", "Парки - легені міст і сіл", комплексні екологічні експедиції : "Екологос", "Ласпі", "Ойкос".

      дослідно - експериментальний напрям має на меті створення умов для інтелектуального розвитку особистості: конкурс "IntelЕкоУкраїна", "Юний селекціонер", Всеукраїнський інститут ботанічних стажувань, Всеукраїнський тиждень юних раціоналізаторів та винахідників " Природа - людина - виробництво - екологія", заочні конкурси: "Географічний майданчик  в дії", "Галерея кімнатних рослин", "Мій рідний край - моя земля", "Флора України  - компас у зеленому світі", "Лишайники біоіндикатори навколишнього середовища".

     профорієнтаційний напрям  спрямований на прискорення й оптимізацію  соціальної адаптації учнівської молоді до творчої життєдіяльності в умовах ринкової економіки: збір учасників учнівських лісництв, виставка "Барвистий світ птахів і тварин", конкурс проектів навчальних тваринницьких ферм тощо;

     реабілітаційно - оздоровчий напрям  охоплює широкий спектр форм і методів превентивного виховання, спрямованих на формування здорового способу життя як першооснови творчої діяльності: оздоровлення учнів у Всеукраїнському таборі "Юннат" під час новорічних та Різдвяних свят.

 Серед пріоритетних напрямів діяльності НЕНЦ на 2007 - 2008 навчальний рік також визначено: діяльність по підвищенню фахової підготовки вчителів природничого циклу загальноосвітніх навчальних закладів, робота з обдарованою учнівською молоддю, трудове виховання підростаючого покоління та інтеграція України в міжнародний освітній простір. Для реалізації цих завдань педагогічним колективом НЕНЦ  започатковано ряд проектів.

І. Природничий ліцей НЕНЦ - це творче об'єднання обдарованих учнів м. Києва та Київської області, що виявляють виражені здібності до біології та ранню професійну зорієнтованість. Пріоритетна мета Ліцею - ґрунтовна допрофесійна освіта, підготовка до участі у біологічних олімпіадах, створення умов для всебічного розвитку творчої особистості у позашкільний час.

      Навчальні програми Ліцею за своїм змістом та рівнем складності розраховані на обдарованих учнів, яким притаманні стійкий інтерес і яскраво виражені здібності до природничих наук.

      Наразі Природничий ліцей вирішує такі основні завдання:

Навчальний план Ліцею на 2007 - 2008 навчальний рук передбачає :

     факультативний курс «Англійська мова для біологів»;

За час своєї діяльності Природничий ліцей досяг вагомих результатів у справі підготовки обдарованої молоді. Щороку випускники Природничого ліцею успішно складають вступні іспити до вищих навчальних закладів, зокрема: Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національного університету „Києво-Могилянська академія" та інших провідних навчальних закладів України.

Учні Ліцею, беручи участь у ІV етапі Всеукраїнської  олімпіади з біології  та ІІІ етапі конкурсу - захисту МАН, регулярно посідають призові місця.

За період 2003 - 2007 роки п'ятеро випускників Ліцею стали учасниками і призерами Міжнародних  біологічних олімпіад.

У 2007 - 2008 році у  Позашкільному Природничому ліцеї будуть працювати  відділення біології, екології , хімії.

До навчання запрошуються учні 10 - 11 класів шкіл м. Києва та Київської області.

Зарахування до Ліцею здійснюється на підставі вступного тестування.

Заняття проводяться в суботу та неділю. Школярі Київської області мають можливість користуватися готелем «Юннат», який знаходиться на території Національного еколого - натуралістичного центру.

 

 Наша адреса :

м. Київ , вул. Вишгородська, 19.

Телефони : 430-04-91, 430-00-64.

E - mail : adrianov@globeukraine.ln.ua.

ІІ. Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник»

Сучасне бачення  проблеми навчання та виховання передбачає переорієнтацію уваги з "інформативного" впливу на діяльнісний підхід до виховання та навчання.   Особлива увага    повинна приділятися  учням молодшого шкільного віку,  коли закладається  фундамент світогляду дитини, її поведінки,  ставлення до навколишнього  середовища. Саме тому Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 2006 року  започаткував щорічний Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології "Юний дослідник" (надалі конкурс).

 

 Мета й завдання конкурсу:

Учасники конкурсу.

  До участі в конкурсі запрошуються учні 3-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, вихованці позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, що виявили бажання  займатися експериментально-дослідницькою роботою в галузі біології (природознавство).

 Конкурсом передбачено проведення учнями експериментально-дослідницької роботи з наступних напрямів:

Конкурс проводиться щорічно у два етапи :

Підведення підсумків конкурсу:

 Детальнішу інформацію про проведення конкурсу можна отримати на сайті.

 

Телефони для довідок: 430-04-91 ( Русан Ганна Леонідівна)
                  тел./факс  430-02-60

E-mail:  fgu@nenc.gov.ua

сайт НЕНЦ: http://www.nenc.gov.ua/.

 

ІІІ. У 2004-2005 рр. Національний екколого-науралістинчий центр виступив у ролі установи-організатора конкурсу Intel ISEF в Україні, як позашкільний заклад, що проводить навчально-виховну, методичну і науково-дослідну роботу в галузі біологічної, екологічної, аграрної освіти учнівської молоді. Афіліація національного конкурсу в Україні під назвою Intel-ЕкоУкраїна (Intel ISEF Affiliate Fair; Fair ID Number 850402) була проведена 1 жовтня 2004 р., внаслідок чого Україна вперше виступила повноправною країною-учасницею Intel ISEF, чим долучилася до унікального міжнародного досвіду залучення учнівської молоді до науково-дослідної роботи.

Міжнародний науково-технічний конкурс Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) - найпрестижніший міжнародний конкурс, що проводиться за підтримки багатьох спонсорів. Титульним спонсором конкурсу є всесвітньо відома корпорація Intel. Педагогічні надбання освітніх ініціатив корпорації Intel стали каталізаторами рушійних змін змісту освіти у багатьох країнах. Серед головних спонсорів - відомі компанії Alcatel-Lucent та Agilent Technologies. Спеціальні нагороди конкурсантів були забезпечені науковими, професійними, освітніми та державними організаціями. Призовий фонд Intel ISEF постійно зростає і в 2007 році сягнув 4 млн. доларів, які були розподілені у вигляді 500 різноманітних нагород і стипендій, що підвищує престиж конкурсу, підсилює азарт до боротьби. Це переконливий приклад того, що інвестиції в освіту є найдалекогляднішими. Але важливі не тільки перемоги, не тільки призи, на конкурсі Intel ISEF у США школярі отримують унікальну можливість поспілкуватися з провідними світовими вченими та інженерами у різних галузях науки, задати їм питання і дізнатися більше про перспективи найновітніших досліджень. Більше 20 переможців Intel ISEF згодом стали Нобелівськими лауреатами, а троє - лауреатами премії Філдса, вищої нагороди у галузі математики.

"Intel ISEF заохочує молодь до дослідження світу, в якому ми живемо, - відзначив голова ради директорів корпорації Intel, член державного комітету США з викладання математики і природничих наук у ХХІ столітті доктор Крейг Баррет (Craig R. Barrett) - "Досягнення переможців конкурсу не можуть не вражати. Я вірю, що нове покоління молодих науковців та інженерів допоможе захисту навколишнього середовища і створить революційні технології, які змінять світ".

Адже людство стає не тільки все більш глобалізованим, але й ціліснішим. А це, у свою чергу, потребує посилення мовної підготовки, знання, окрім державної та рідної мови, ще хоча б однієї-двох найпоширеніших у світі мов. Це необхідно і для ефективного й динамічного засвоєння нового у світовій науці і техніці. Ось чому в ході модернізації освіти в Україні вивчення іноземної мови має ключове значення.

У 2007 році конкурс Intel ISEF проводився у 58-й раз, його учасники - переможці національних конкурсів з різних країн світу. Загальна кількість конкурсантів складала 1510 національних фіналістів. На конкурсі було представлено 251 командний проект та набагато більше індивідуальних проектів у різних галузях науки, а точніше у 17 категоріях: зоологія, суспільні науки, біохімія, клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія, хімія, комп'ютерні науки, науки про Землю і Всесвіт, електрична та машинна інженерія, матеріали та біоінженерія, енергія і транспортування, екологічний менеджмент, екологічні науки, математичні науки, медицина і науки про здоров'я, фізика та астрономія, ботаніка.

У 2007 році Україна втретє отримала право на участь у Міжнародному конкурсі Intel ISEF. Результатами участі української команди у Intel ISEF 2007 стали дві спеціальні нагороди таких найпрестижніших наукових товариств:

1. Асоціація обчислювальної техніки (Association for Computing Machinery) відзначила дипломом Асоціації науковий проект Григорія Романовського.

2. Американське геологічне товариство (Geological Society of America) надала диплом Товариства командному проекту Зареми Умерової та Руслана Фаткулліна.

Команда освітян України у 2006 р. вперше брала участь у роботі Освітянської Академії Intel ISEF (Intel ISEF Educator Academy), а у 2007 р. отримала запрошення організувати семінар і виступила зі спеціальною презентацією про досвід України у розбудові національних та міжнародних молодіжних науково-технічних конкурсів.

Всеукраїнський фінал конкурсу Intel Еко-Україна проводиться щорічно у лютому-на початку березня у Києві на базі НЕНЦ. Основними завданнями національного конкурсу є: всебічна підтримка обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційних освітніх методів і технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський та світовий освітній простір.

Учасниками Всеукраїнського конкурсу Intel-ЕкоУкраїна можуть бути учні 9-11 класів, у тому числі переможці ІІ етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт членів Малої академія наук та переможці всеукраїнських конкурсів "ЕкоСофт",  "Тиждень винахідників та раціоналізаторів", конкурс досягнень юних зоологів та тваринників. Переможці визначатимуться за наступними науковими напрямами: біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо); екологія та проблеми довкілля; науки про Землю та Всесвіт (географія, геологія, астрономія); науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров'я, психологія і поведінка людини); хімія; комп'ютерні науки; командні наукові проекти з будь-якої категорії Intel ISEF (2-3 учасники у кожному командному проекті).

Відбір проектів на Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна-2008 проводитиметься на підставі поданих заявок і тез наукових робіт, орієнтовно до січня 2008 р. Форми подання заявки та тез, вимоги до оформлення стенду та інша інформація будуть розміщені на сайтах: http://www.nenc.gov.ua/ www.intel.ua/education  http://www.iteach.com.ua/

Роботи, представлені на конкурс, можуть бути виконані індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту). Усі проекти повинні мати наукового керівника - кваліфікованого фахівця у даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи) і мають висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок, виконаних у будь-який період 2007 року. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів. Перевага надаватиметься роботам, які мають практичне значення.

На конкурсі Intel-ЕкоУкраїна передбачено:

                   індивідуальний стендовий (постерний) захист перед членами журі за категоріями. Формат захисту максимально наближений до умов захисту робіт на всесвітньому фіналі Intel ISEF. Максимальні розміри постеру або стенду: ширина до 120 см, висота до 180 см. Детальніші вимоги до стендів - на сайті;

                   відкритий стендовий захист кращих робіт з кожної категорії - основна увага на презентаційні та комунікаційні навички: вміння ефективно спілкуватись, відповідати на питання, вміння відстоювати свою точку зору, логічне мислення, володіння англійською мовою;

                   командні наукові проекти змагатимуться між собою окремо.

Переможці національного фіналу будуть нагороджені дипломами та призами. Двоє переможців з кращими індивідуальними проектами і двоє або троє учасників одного командного проекту отримають право представляти Україну на Міжнародному конкурсі Intel ISEF-2008, що пройде у травні 2008 р. у м. Атланта (штат Джорджія, США).

Директор конкурсу в Україні - Володимир Валентинович Вербицький.

Координатори: від Intel - Тетяна Василівна Нанаєва;

                           від НЕНЦ - Надія Тадеївна Мосякіна

      Контактні дані НЕНЦ:

      04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19.

      Тел. (044) 430-02-60, 430-04-91

      Електронна пошта: nenc@nenc.gov.ua

         Детальніша інформація:

Про загальні принципи Intel ISEF, вимоги та правила міжнародного конкурсу:  www.sciserv.org/isef/primer/rules.asp.

Про всесвітній конкурс 2007 р. і його переможців: http://www.intelisef2007.org/ та http://www.sciserv.org/.

Про конкурс і його переможців минулих років:

www.intel.ua/education

http://www.iteach.com.ua/

http://www.nenc.com.ua/

 

Будемо раді бачити всіх, хто гідний представити Україну на міжнародному рівні зі своїми науковими проектами !

 Адже у новій економіці знань, до якої людство рухається щоденно особливо цінуються: інформаційна грамотність, винахідливе мислення, вирішення проблем, прийняття рішень, спільна робота в команді, ефективне спілкування, творчий підхід до справи, висока працездатність. Все це і можна вважати навичками XXI століття та навичками мислення високого рівня. Це відповідає стратегічним завданням державної освітньої політики щодо поглиблення міжнародної співпраці, розширення участі навчальних закладів, педагогів і вчителів, учнів, студентів і науковців у проектах міжнародних освітніх організацій та співтовариств.

Ми переконані, що слід використовувати можливості тих міжнародних інституцій і організацій, які за родом своєї діяльності покликані залучати педагогів, дітей та молодь до формування соціальної компетентності й досвіду в сфері взаєморозуміння, толерантності, побудови спільного європейського дому, культурного різноманіття та водночас збереження власних наукових та культурних надбань.

ІV. Вирішення багатьох питань трудового виховання учнів   значною мірою залежить від правильного   розуміння функцій, цілей і психологічного змісту дитячої праці.Педагогічним колективом Національного еколого - натуралістичного центру учнівської молоді розроблено зміст виховної роботи в школах та позашкільних навчальних закладах, який реалізується через різні форми роботи:

Табори праці і відпочинку, трудові зміни  при шкільних оздоровчих таборах.

Детальніше з умовами проведення трудових акцій можна ознайомитися на сайті НЕНЦ.

 V. Для вчителів природничих дисциплін, педагогічних працівників дошкільних установ Національним еколого-натуралістичним центром започатковано проект "Всеукраїнське методоб'єднання вчителів природничих дисциплін". Об'єднання  координує методичні заходи за участю працівників  освіти  різних категорій, систематично проводить навчально-методичну діяльність з підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня, оновлення професійних знань педагогічних працівників,  надає кваліфіковану консультативну допомогу з еколого-натуралістичної діяльності. Робота здійснюється шляхом проведення семінарів, практикумів, конференцій, круглих столів, педагогічних читаннь, майстер-класів, тренінгів, творчих педагогічних майстерень якими охоплена така категорія педагогів: вчителі біології, хімії, географії, трудового навчання, образотворчого мистецтва, заступники директорів з навчяально-виховної роботи, організатори позакласної роботи ЗНЗ, методисти райметодкабінетів, методисти тв вихователі дошкільних навчальних закладів.

Програмою семінарів - практикумів передбачено запроваджувати:

 Науково-методична діяльність  об'єднання сприяє виробленню особистої позиції та практичної готовності педагогів до використання результатів наукових досліджень, націлює на вдосконалення знань, практичних навичок і вмінь до організації  позаурочної роботи з біології, розвитку творчого потенціалу, підвищення педагогічної майстерності.

Система науково-методичної роботи покликана задовольнити потреби розвитку й оновлення загальної середньої  та позашкільної освіти, інтереси педагогів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон'юктури ринку педагогічної праці, забезпечувати галузь освіти висококваліфікованими, конкурентно спороможними спеціалістами.

Педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного центру  запрошує до співпраці педагогічні та учнівські колективи.

 

 

Директор НЕНЦ                                                         Вербицький В.В.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.