Методичні поради педагогам, учням, студентам щодо виховної концепції виховання, яка використовується позашкільними закладами освіти еколого-натуралістичного спрямування
(до серпневих конференцій педагогічних працівників на 2008-2009рр.)

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових підходів до організації виховної роботи в позашкільному навчальному закладі.
Протягом останнього десятиріччя кращі педагоги України визнають пріоритетність виховання та розвитку особистості під час занять, розглядаючи навчання не тільки як засіб здобуття знань. Значна кількість навчальних закладів запроваджує нові моделі навчально-виховної роботи, плідно працює над створенням виховного простору.
В умовах екологічної кризи в Україні особливого значення набуває проблема виховання екологічної культури молодого покоління та виникає потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до участі в демократичному управлінні суспільством. Нове натуралістичне мислення має формуватись на основі національних традицій. При цьому формуватиметься конкурентноспроможна, гуманна особистість.
Тому навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів необхідно спрямувати на виконання соціального замовлення , яке полягає у вихованні гармонійно розвиненої особистості. Спільним джерелом для формування змісту навчання у позашкільних закладах мають стати основні сфери самовизначення особистості: людина, суспільство, природа, ноосфера. Змістом виховання є моральні норми і моральні дії, правила, переконання, відношення до навчання, праці, оточуючих людей, до себе, до суспільної власності - все це повинно формувати певний тип поведінки особистості. В той же час зміст навчання і виховання є доступним, відповідає віковим та індивідуальним особливостям вихованців, рівню їх підготовки, умовам навчально-виховної роботи.
Позашкільне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Заняття повинні базуватися на реалізації психоемоційних властивостей людини: співпереживанні, співчутті, радості, любові, відчутті гармонії. Адже за умови врахування специфіки виховного процесу природнича освітній процес буде здійснюватися через природниче виховання, орієнтоване на формуванні екологічної культури учнів.
При вирішенні зазначених завдань позашкільними закладами особлива увага приділяється питанням екологічного та трудового виховання. Серед найбільш ефективних напрямів виховання підростаючого покоління слід відмітити:

1. Виховання національної самосвідомості та культури.

Перед навчальними заклада¬ми стоїть важливе завдання - виховання громадя¬нина України. Педагоги мають сприяти формуванню в учнів на-ціональної свідомості, світогляду, патріотизму, глибокої поваги до ментальності свого народу в процесі еколого-натуралістичної роботи. Наші діти повинні знати минуле народу, його історію, культуру, традиції і звичаї, щоб впевнено орі-єнтуватися в житті, щоб стати освіченим і творити майбутнє нації.
Під час занять педагоги можуть обговорювати з учнями питання походження та формування української нації. Український народний характер і менталітет.
Для цього на базі позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування була проведена пошукова робота із залученням школярів та учнівської молоді щодо вивчення питання життя українців в період 1932-1933рр., яка полягає в згадуванні, находженні історичних відомостей, зустрічі з людьми, які пам'ятають ці страшні дні. Під час навчальних занять проводились бесіди та лекції, присвячені згаданій темі. Крім того вихованці активно включилися до Всеукраїнської краєзнавчої акції "Колосок пам'яті" та акції "Голодомор 1932-1933р. Україна пам'ятає" і були учасниками Всеукраїнської акції "Запали свічку".
З метою виховання у школярів шани і любові до хліборобської професії, розвитку свідомого, бережливого ставлення до хліба у виховній роботі позашкільними закладами України еколого-натуралістичного напряму активно використовуються 200 Музеїв хліба та 8 000 куточків економічного і бережливого ставлення до хліба. Щорічно експозиції Музею хліба поповнюються, переобладнуються. Музей Хліба організовує виставки, зустрічі з передовиками сільського господарства. Виховні години, уроки по народознавству прищеплюють дітям повагу до своєї родини, вивчають культурним традиціям українського народу.

2. Формування у школярів природничої культури, мислення та свідомості є одним із пріоритетних завдань позашкільних закладів освіти.

Серед традиційних форм і методів екологічної освіти та виховання у школярів в позашкільних навчальних закладах основне місце посідає гурткова робота, яка поєднує екскурсійну, експедиційну, дослідницьку діяльність, практичну природоохоронну роботу та участь у масових заходах екологічного змісту.
У навчально - виховному процесі природничих дисциплін важливим засобом засвоєння, поглиблення та закріплення знань є екскурсії. Такі необхідні комплексні освітні завдання як ознайомлення з навколишнім середовищем, вивчення та моніторинг факторів впливу на довкілля, пом'якшення антропогенного впливу на природу, врешті - формування наукового світогляду у підростаючого покоління, можливо успішно реалізовувати, проводячи екскурсії в парки, ліси, гори, до пам`яток історії, на промислове та сільськогосподарське виробництво.
Вивчити природу, навчитися її розуміти і відчувати можливо лише при безпосередньому спілкуванні з нею. Наприклад, вивчати рослинний і тваринний світ, пам'ятки природи неможливо без екскурсій, походів, експедицій. Тому проводячи екскурсійну роботу педагогам позашкільних закладів слід звернути увагу на Контурну карту виховної еколого-натуралістичної роботи (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1133 від 17.12.2007р. «Про затвердження основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України № 49/765/3027/308 від 27.08.2007р. «Про затвердження міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» на 2007-2012 рр.»):

Орієнтовні об'єкти виховної еколого - натуралістичної роботи.

Початкова школа:

Молодший шкільний вік:

Основна школа:
5-7 класи:

8-9 класи

Старша школа:
10 -12 класи

3. Формування майбутньої наукової еліти, шляхом пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

Для вирішення такого завдання позашкільні заклади еколого-натуралістичного спрямування плідно співпрацюють з:
І. Галузевими науково-дослідними інститутами НАН України:
1. Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України.
2. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.
3. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
4. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
5. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
6. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.
7. Інститут гідробіології НАН України.
8. Гідроекологічне товариство України.
ІІ. Українською академією аграрних наук:
1. Відділення рослинництва:
• Інститут захисту рослин;
• Інститут садівництва;
• Інститут цукрових буряків.
2. Відділення зоотехнії:
• Національний науковий центр «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича»;
• Інститут рибного господарства;
• Дослідне господарство «Нивка».
3. Відділення ветеринарної медицини:
• Інститут ветеринарної медицини;
• Державне дослідно-виробниче підприємство «Біоветпрепарат».
ІІІ. Ботанічними садами м. Києва та інших міст.
IV. Бібліотеками та музеями м. Києва та інших міст.

4. Формування у школярів трудової культури можливо у позашкільних закладах освіти завдяки реалізації творчого потенціалу учнів.

Їх професійному самовизначенню та допрофесійної підготовки. А в майбутньому і початкової професійної підготовки.
В позашкільних закладах педагогічні працівники працюють над розробкою та вдосконаленням нових напрямів дослідницької роботи, які за актуальністю, науковістю та перспективністю могли б зацікавити учнів у поглиблені знань з профільних дисциплін. Вихованці не тільки отримують теоретичні знання, але й вчаться застосовувати їх на практиці.
Перші такі навички можна набути у процесі роботи на навчально-дослідній земельній ділянці (НДЗД), в тепличному комплексі та живому куточку.
Навчально-дослідна земельна ділянка є базою, для забезпечення занять з біології, рослинництва та городництва демонстраційним матеріалом, а також місцем для дослідницької діяльності учнів.

5. Формування здорового способу життя.

Виховання у молоді відповідального ставлення до збереження та зміцнення власного здоров'я, оволодіння знаннями з медицини та гігієни є особливо актуальним на сьогоднішній день. Так як тільки у здорової нації є майбутнє.
Досягти поставлених задач можна застосовуючи форми і засоби екологічного виховання на засадах «глибинної екології » в умовах класно-урочної системи:

Форми та засоби

Еколого-виховна мета

Виховний результат

Еколого-психологічний тренінг

- Сформувати позитивне ставлення до природи, спираючись на принцип суб'єктифікації природних об'єктів.

- Здійснити актуалізацію співпереживання особистістю стану природних об'єктів та явищ.

Сформованість мотивів екоатрибутивного змісту ставлення учня до екологічної дійсності.

Інтегрально-пошукові рольові та групові ігри

- Скорегувати та сформувати мотивацію індивідуальної взаємодії з природними об'єктами.

- Актуалізувати процес самоаналізу особистістю своїх дій та вчинків, які спрямовані на світ природи, з погляду їх екологічної доцільності.

Усвідомлення особистістю її поведінки з позиції тих об'єктів, яких вона торкається, а звідси формування інтересу та необхідності в отриманні знань.

Творча  «терапія»

Сформувати уявні образи природних об'єктів та явищ засобами мистецтва.

- Усвідомлення об'єктивної значущості природних об'єктів, вплив на структуру суб'єктивного ставлення до природи.

- Сформованість екологічних емоційно забарвлених уявлень особистості на основі інформації наукового характеру.

Мозковий штурм

Сформувати спрямованість екологічного мислення, розробити ідеї та підходи до поширення конкретно поставлених проблем або  визначення явищ екологічної дійсності з подальшим їх аналізом.

Розширення світоглядних меж розуміння явищ довкілля; розвиток творчої уяви та узагальненості образів.

Імітаційне моделювання

- Навчити моделювати явища екологічної дійсності: на основі «занурення» в ситуацію та обставини, в яких учень знаходиться.

- Актуалізація відповідної поведінки до природних об'єктів.

- Усвідомлення причетності до станів природних об'єктів.

- Сформованість мотивів екоатрибутивної поведінки.


 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ.

З метою виявлення обдарованих учнів з високим рівнем біологічної ерудиції для подальшої цілеспрямованої професійної орієнтації на базі Національного еколого-натуралістичного центру організована робота Всеукраїнського Інституту біологічних стажувань учнівської молоді. У рамках роботи Інституту для учнівської молоді проводяться стажування різного профілю (наприклад, з ботаніки, зоології, біохімії тощо.).
Види навчальної діяльності під час ботанічних стажувань:

Крім того з метою залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення природничих наук, залучення їх до науково-дослідних і експериментальних робіт, а також задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів) у професійному самовизначенні та творчій самореалізації проводиться Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді (ВЗБШ) - як форма організації позашкільної освіти з еколого-натуралістичного напряму. ВЗБШ організовує свою роботу за науковими відділеннями:

В рамках Всеукраїнської заочної біологічної школи, при відділі квітництва працює Всеукраїнська заочна школа флористики і фітодизайну, де навчаються учні з усіх областей України. Слухачі школи флористики і фітодизайну в рамках програми вивчають рослинність нашої Батьківщини, вивчають закони аранжування. На протязі навчання формується поняття про етику, естетику в аранжуванні квітів, вивчаються основні правила роботи з рослинним матеріалом. Вивчаються європейська та японська школа аранжування квітів.
На базі Школи народних ремесел з 2008 року діє Вітологічна школа, яка надає можливість людям з різних сфер діяльності та різних вікових категорій набути нові знання, навички, вміння роботи з природнім матеріалом.
У перспективі з 1 вересня 2008 року на базі Школи народних ремесел буде створена «Родинна школа», де будуть навчатися діти молодшого шкільного віку та дошкільнята разом зі своїми батьками.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ.

На виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 № 378, в частині удосконалення системи підготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді розроблено програму спецкурсу «Позашкільна освіта і виховання».
Програма підготовлена з метою ознайомлення студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів з організаційно-педагогічними основами позашкільної освіти та виховання, методикою проведення занять творчих учнівських об'єднань, оволодіння технологією та інструментарієм з конкретних профілів позашкільної еколого-натуралістичної освіти, обсягом 54 години (12 годин теоретичних і 42 години семінарських та практичних занять). Передбачені також виїзні форми організації навчання.
Програма спецкурсу розроблена з урахуванням рішень Всеукраїнського біологічного форуму «Вища біологічна освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів».
Матеріально-технічна база Національного еколого-натуралістичного центру відповідає сучасним вимогам і має необхідні та достатні умови для проведення практичних занять за такими профілями: сільськогосподарським, лісогосподарським, селекційно-генетичним, ботанічним, зоологічним, екологічним, метеорологічним, методичним, організаційно-масовим.
Центр має можливості для забезпечення проживання та харчування студентів.

 

«Всеукраїнське методоб'эднання вчителів природничих дисциплін»

Всеукраїнське методоб'єднання вчителів природничих дисциплін є координатором методичних заходів з різними категоріями працівників освіти, систематично проводить навчально-методичну роботу з підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня, оновлення професійних знань педагогічних працівників, сприяє збагаченню інтересів духовних і професійних потреб педагогів, виробленню позицій з важливих педагогічних проблем сучасності.
Завдання:

Контактна інформація:
04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19
Телефон для довідок: 430-02-60, 430-04-91
www.nenc.gov.ua
E-mail: nenc@nenc.gov.ua


Директор НЕНЦ        В.В.Вербицький


English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.