05.09.08 № 1/9-566

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України направляє для використання в роботі рекомендації щодо організації діяльності учнівських навчально-виробничих бригад сільськогосподарського напряму, яка проводиться з метою підвищення ефективності навчально-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках і є ефективною, формою впровадження трудового виховання та підготовки школярів до активної професійної самореалізації" в навчальних закладах України.
Одночасно повідомляємо, що при організації цієї роботи необхідно керуватися Типовим положенням про молодіжний трудовий загін, затвердженим поставною Кабінету Міністрів України від 03.07.2008 №899, і Правилами безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.98 №219.

Заступник Міністра        П.Б. Полянський

Рудакова З.М.486-2071

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2008 №1/9- 566

Рекомендації
щодо організаціїдіяльностіучнівських навчально-виробничих бригад
сільськогосподарського напряму

І. Діяльність учнівських навчально-виробничих бригад сільськогосподарського напряму (далі - навчально-виробничі бригади) організовується з метою підвищення ефективностшавчадьно-доспідноїроботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках і є ефективною формою впровадження трудового виховання та підготовки школярів до активної про фесйно їсамореал із ації в навчальних закладах України.
Учнівська навчально-виробнича бригада є однією з організаційний форм роботи з учнівською молоддю, яка забезпечує поєднання навчання з продуктивною працею й одержанняучнями необхщноївиробничоїпщготовки.
Основними завданнями роботи навчально-виробничих бригад є:
підвищення інтересу учнів до навчання та задоволення к потреб у професійному самовизначенні;
проведення професійної підготовки учнів старших класів до успішної роботи в різних галузях сільського господарства;
запученняучнівдо продуктивної праці;
виховання в учнів наукового підходу до ведення сільського господарства шляхом залучення їх до про ведення дослциицькоїробота;
піднесеннярівнятрудоюго,естетичного і фізичного вихованняучнів;
створення сприятливих у мовдля поєднання праці і відпочинку учнів.
При органЬації цієї роботи необхідно користуватися Типовим положення про молодіжний трудовий загін, затвердженим поставною Кабиету Міністрів України від 03072008 №899, і Правилами безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальноїполітики України 16.1198 №219.
II.Організація і зміст роботи
Учнівські виробничі бригади створюються за спільним рішенням засновників, якими можуть бути: адміністрація загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу, а також орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, молодіжна громадська організація, сільськогосподарське підприємство, аграрне акціонерне товариство, науково-дослідна сільсько господар ськау станова, лісгосп, фермерське господарство.
Навчально-виробничі бригади створюються на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Взаємовідносини загальноосвітню по навчального закладу і базового господарства визначаються договором, укладеним з урахуванням Кодексу Законів про працю для неповнолітніх.
Діяльність навчально-виробничих бригад розпочинається за умови створення керівництвом базового господарства умов для виконання школярами-членами бригад комплексу польових робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур, а саме:
за бригадою закрплюють, відповідно до профілю спеціалізації учнів, окрему земельну діїянку в сівозмінах базового господарства;
забезпечують відповідну площу ділянки, закріпленої за бригадою, посівним матеріалом і добривами, виділяють відповідно до бригадного плану необхідний інвентар,проводять механізовану обробку та ін.;
виділяють спеціалістів базового сільського господарства для керівництва діяльністю учнівськими виробничими бригадами і продуктивною працею учнів;
забезпечують в бригадах заходи дотримання техніки безпеки та виробничо ї сан ітар ії;
організовують комплексніобідидляучнівбригад.
Підготовка учнів до робо ти в навчально-виробничій бригадіздійснюється педагогічним колективом закладу із залученням спеціалістів сільського господарства під час проведення навчального процесу, а також позакласноїта по заш кіл ьно їроботи.
З метою забезпечення поєднання навчання з працею, теорії з практикою учителям доцільно давати членам бригади окремі завдання.
На закріплених за бригадою об'єктах учні можуть про юдити науко во¬до сліоницьку роботу, спрямовану на одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур, впровадження нових перспективних для даного району культур і сортів рослин, на вирощування високоякісного насіння та підвищення продуктивності тварин. Члени бригади зобов'язані:
оволодівати орю вами наук, теоретично і практично вивчати досягнення аграрноїнауки та виробництва, проводити дослідницьку роботу;
дотримуватись правил техніки безпеки і правил внутрішнього розпорядку базових господарств;
ознайомитись з основами економіки, приватного підприємництва, бізнес-планами;
прагнути виконувати роботу на високому агротехннному рівні з широким використанням сільсько господарської техніки на основі знань, одержаних ними під час вивчення навчальних предметів.
Навчання і трудова діяльність членів бригад здійснюється за навчальними програмами і навчальними планами, в яких передбачено теоретичні теми, практична, дослідницька робота та виробничі завдання для учнів у відповідності до вікових категорій і виробничого профілю базових господарств.
У бригадах систематично доцільно проводити заходи навчального та

виховного спрямування, екскурсії до науково-дослідних закладів аграрного профілю та показових сільськогосподарських підприємств, як державного так і приватного секторів виробництва, зустрічі-бесіди з вченими та фахівцями, "Свята врожаю",тематичні вечори.
Робота бригад поєднується з оздоровчими заходами та культурним вщпочинюм її членів. З цією метою влітку організовується табір праці і відпочинку, для членів бригад проводяться такі заходи, як екскурсії, туристичні походи, спорти вн і змагання тощо.
Режим дня визначається навчальним закладом разом з адміністрацією базового господарства і повинен забезпечувати:
ви конання навчально-виробничого плану бригади;
проведення виховної, культурно-масової і спортивноїроботи;
правильне чергування праці та відпочинку °з урахуванням віку учнів і нор м сан ітар ії та гігієни.
Для кращоїорганізації праці в бригадах можуть створюватись виробничі ланки. Кількість ланок і спрямованість к залежить від особливостей господарствата виробничого плану.
Заріпенням загальних зборів членів бригад частина коштів, зароблених учнями, може відраховуватись на проведення культурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів.
Сільськогосподарська продукція, отримана членами виробничих бригад, може належати базовому господарству або використовуватись як натуроплата для потреб закладу освіти.
Керуючись виробничим планом базового господарства, навчальним планом і навчальними програмами закладу, тематикою дослідницької роботи та, виходячи із бригадних завдань, навчальний заклад разом з спеціалістами господар ства розробляє навчально-виробничий план бригади.
Розмр земельної ділянки для закріплення за учнівськими виробничими бригадами визначається угодою між базовим господарством та навчальним закладом, виходячи: з кількості членів бригади, кількості і тривалістю робочих днів, норм виробітку, встановлених для членів бригад, ступеня механізації, сільськогосподарських культур, які на ній вирощуються.
Навчальним закладом встановлюється постійний контроль за станом здоров'яучнів.
ІІІ. Керівництво навчально-виробничими бригадами
З метою забезпечення творчого характеру в бригадах та їх згуртування, розвитку ініціативи учнів в них,організовується учнівське врвдування. Вищим органом врядування є загальні збори членів учнівської виробничої бригади. Поточною роботою бригади керуєбригаднарада начолі із головою, а в ланках -ланкові.
Загальні збори членів бригади обговорюють навчально-виробничий план роботи і визначають шляхи його виконання; план культурно-масової та спортивноїроботи,затверджуютьрнний кошторис.

Організація та безпосереднє керівництво трудовою діяльністю і суспільно корисною продуктивною працею учнів здійснюється учителем -керівником бригади разом із спеціалістами базового господарства.
ІУ.Облік і підведення підсумків роботи бригад
У бригадах систематично ведеться облік роботи кожного її учня. Облік проводиться щодня у спеціальній відомості за формою, встановленою у відповідності з формою обліку, прийнятою у даному базовому господарстві.
Щорнно, після закінчення господарського року, підводяться підсумки роботи навчально-виробничих бригад, визначається урожайність вирощених культур та продуктивність тварин,робляться висновки по проведених дослідах, обчислюється собівартість виробленої продукції, визначаються наслідки роботи бригад напідсумковій конференції'.
Учні, які показали приклад дисциплінованості та організованості і досягай високих показників у виконанні виробничих завдань та дослідницької роботи, заохочуються керівництвом навчального закладу або базового господарства у формі подяки, нагородженням грамотою або премією за п ід су мками роботи.
За свою роботу навчально-виробнича бригада звітує перед загальними зборами навчального закладу і базового господарства.
Оплата праці учнів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться за фактично виконану роботу у відповідності з розцінками і системою оплати праці.
Норми виробітку встановлюються навчальним закладом і керівництвом базового господарства з урахуванням віку дітей.

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.