НАКАЗ
31.07.2008               № 717
м. Київ


Про затвердження Положення
про Міжвідомчу координаційно-методичну раду
з питань розвитку позашкільної освіти

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 за № 934-р та з метою подальшого роз¬витку позашкільної освіти

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти, що додається.
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київ¬ської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти до відома керівників навчальних закладав і сприяти її роботі.
3. Начальнику відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рудковська Р. А.) до 30 вересня 2008 року подати пропозиції до складу секретаріату Міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Міністр І. О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 31.07.2008 за №717

Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної освіти

1. Загальні положення
1.1. Міжвідомча координаційно-методична рада з питань розвитку позашкільної освіти (далі - Міжвідомча рада)
створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 за № 934-р з метою реалізації державної політики в сфері позашкільної освіти та подальшого її розвитку.
Міжвідомча рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
1.2. До складу Міжвідомчої ради згідно з додатком до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України входять працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, провідні вчені Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, директори державних позашкільних навчальних закладів, уста¬нов і члени громадських організацій.
1.3. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президен¬та України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
2. Основні завдання Міжвідомчої ради та зміст роботи
2.1. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо організаційно-методичного та фінансового забезпечення розвитку позашкільної освіти, мережі позашкільних на¬вчальних закладів з метою вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та юнацтва; сприяння центральним і місцевим органам виконавчої влади у виконанні державних програм, спрямованих на розвиток поза¬шкільної освіти.
2.2. Міжвідомча рада відповідно до покладених завдань:
- аналізує стан та ефективність виконання державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку поза¬шкільної освіти, готує пропозиції щодо визначення шляхів їх виконання;
- вживає в межах своєї компетенції заходів з метою створення умов для збереження, розвитку позашкільних на¬вчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти;
- визначає шляхи створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей, учнівської та студентської молоді, залучення їх до занять у гуртках, секціях, інших творчих об'єднаннях за на¬прямами позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- сприяє посиленню взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями, які беруть участь у реалізації державної політики в сфері позашкільної освіти;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.
2.3. Міжвідомча рада має право:
- одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та копії документів з питань розвитку позашкільної освіти, її організаційно-методичного та фінансового забезпечення, збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів і підвищення якості позашкільної освіти, а також виконання державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку позашкільної освіти, від громадських організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- звертатися в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо узгодження діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з вирішенням питань забезпечення розвитку позашкільної освіти;
- узагальнювати та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання заходів щодо забез¬печення розвитку позашкільної освіти;
- звертатися в установленому порядку до державних органів і неурядових організацій країн з питань розвитку позашкільної освіти;
- залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ і громадських організацій (за згодою їх керівників) до підготовки та участі в засіданнях Міжвідомчої ради, проведення за її пропозиціями інших заходів.
2.4. Міжвідомча рада може створювати тимчасові робочі комісії, творчі групи, секції для розробки і реалізації
цільових програм.
3. Організація роботи ради
3.1. Міжвідомчу раду очолює голова - Міністр освіти і науки. Голова Міжвідомчої ради затверджує її персональ¬ний склад і вносить в разі потреби до нього зміни за поданням відповідних державних органів, установ і громадських організацій, організовує роботу Ради, розподіляє обов'язки між її членами та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.
3.2. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться відповідно до планів її роботи, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Підготовку засідання Міжвідомчої ради здійснює її секретаріат.
Засідання Міжвідомчої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу. Рішення Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Міжвідомчої ради вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Протокол засідання підписує голова Міжвідомчої ради, а у разі його відсутності - головуючий на засіданні.
3.3. Робота Міжвідомчої ради організовується згідно з регламентом, затвердженим на її засіданні.
3.4. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розглядає питання, внесені до порядку денного, та у разі потреби готує для подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реалізації прийнятого нею рішення.
3.5. Члени Міжвідомчої ради відповідно до розподілу обов'язків беруть участь у підготовці рішень, вносять пропо¬зиції щодо забезпечення їх виконання, інформують керівництво державних органів, установ і громадських організа¬цій, представниками яких вони є, про результати роботи ради.
3.6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснюється МОН.
Секретаріат як виконавчий орган Міжвідомчої ради готує засідання, розповсюджує необхідні матеріали, інформацію, веде діловодство та здійснює контроль за виконанням ухвалених рішень.

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.