Методичні поради щодо проведення самоаналізу центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Вступ

Важливим фактором впливу на ефективність діяльності позашкільних навчальних закладів є способи реалізації органами державного контролю своїх компетенцій у сфері позашкільної освіти. Основною формою контролю діяльності позашкільних навчальних закладів є атестація. Атестаційна експертиза позашкільних навчальних закладів здійснюється на виконання законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний навчальний заклад", відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07. 2001 №553 "Про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", від 16.08.2004 №658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", від 21.08.2003 №567 "Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів".
В рамках проведення атестації здійснюється самоаналіз діяльності позашкільного навчального закладу.
Поняття самоаналізу визначається як спеціально організована "внутрішня" експертиза з визначення рівня своєї діяльності, її результативності й прогнозування власного розвитку, здатність колективу позашкільного навчального закладу аналізувати, усвідомлювати і оцінювати свої результати. Як функція управління самовдосконаленням навчально-виховного процесу самоаналіз здійснює вагомий вплив на розвиток навчального закладу, формування управлінської культури.
Періодичність проведення самоаналізу визначається позашкільним навчальним закладом, але оскільки його проведення передбачено процедурою атестації позашкільного навчального закладу то обов'язково проводиться один раз на 10 років перед її проведенням.
Методичні поради щодо проведення самоаналізу розроблені на основі "Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів" (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2003 №567, Типової програми атестаційної експертизи позашкільних навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, досвіду проведення атестаційних процедур Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
1. Загальні положення, мета та завдання
Метою проведення самоаналізу є:
- визначення відповідності показників діяльності центру основним завданням позашкільної освіти;
- пошук потенційних можливостей підвищення ефективності та якості діяльності Центру;
- створення стимулів, мотивів та механізмів удосконалення діяльності закладу.
Завдання:
- проаналізувати та оцінити рівень організації й результативність навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу;
- проаналізувати стан фінансово-господарського, матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення, оцінити їх рівень;
- визначити повноту забезпечення та якісний склад керівних і педагогічних кадрів;
- оцінити рівень надання освітніх послуг, відповідно до державних вимог та змісту позашкільної освіти;
- визначити потенціал педагогічного колективу центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та здійснити прогноз розвитку закладу .
Проведення самоаналізу діяльності центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відбудеться в оптимальному режимі, який сприятиме розвиткові закладу за умов:
визначення та дотримання таких етапів самоаналізу: інформаційного, планового, діагностичного, аналітичного, прогностичного, мотиваційно-цільового;
визначення основним критерієм якості позашкільної освіти рівень задоволення освітніми послугами споживачів: учнів, вихованців, слухачів та їхніх батьків;
максимальної об'єктивносності, прозорості, відкритості процесів збору та аналізу інформації, врахування думки незалежних експертів, зокрема, громадських та державних організацій екологічного спрямування.
Доцільно перед проведенням самоаналізу провести аудит освітньої та методичної діяльності закладу із залученням наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, представників громадських організацій. Метою проведення аудиту є з'ясування відповідності діяльності позашкільного навчального закладу основним завданням розвитку позашкільної освіти та соціальним запитам суспільства на освітні послуги, сприяння підвищенню якості позашкільної освіти. Орієнтовні питання проведення аудиту такі:
Методична робота:
- відповідність змісту методичної роботи основним засадам державної політики у сфері позашкільної освіти на сучасному етапі;
- заходи, спрямовані на підтримку професійного зростання педагогічних кадрів, здатних до мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх технологій;
- компетентність методиста відповідно до профілю діяльності;
- проведення семінарів, конференцій, курсів та аналіз якості проведених заходів (кількісний склад учасників, відповідність кваліфікації учасників проблематиці заходів, зворотний зв'язок, рівень організації, активність та ініціативність учасників, кінцевий результат);
- прогнозування перспектив діяльності профільних позашкільних навчальних закладів регіону;
- педагогічна інтерпретація та прогнозування змін освітнього запиту;
- експертиза організаційної системи, процесу і результатів Всеукраїнських масових заходів;
- проведення навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами позашкільних навчальних закладів (виїзди, семінари);
- підготовка нової генерації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів через проведення факультативів, практичних та семінарських занять із студентами педагогічних вузів;
- виявлення, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;
- діяльність активу вчителів;
- подання послуг предметно-методичного сервісу:
надання пакету сучасних технологій навчання і виховання;
індивідуальне й групове консультування щодо вирішення актуальних проблем позакласної роботи;
інтеграція методичних зусиль з вчителями предметниками щодо розробки педтехнологій;
- науково-методичний аудит:
- рецензування і редагування методичних збірників, посібників;
- експертиза процесу і результатів експериментальної і дослідницької роботи профільних об'єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів; експертиза освітніх проектів;
- видавнича робота, підготовка посібників, програм, енциклопедичної та довідникової літератури, відповідність розробок запиту практичних працівників та критеріям якості;
- розширення освітнього простору центру на засадах партнерства: зв'язок з науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями;
- створення іміджу центру; співпраця з засобами масової інформації, виступи по телебаченню, радіо, публікації в пресі;
- інтеграція у міжнародний освітній простір;
- забезпечення умов для професійної самореалізації педагогічних кадрів;
- впровадження інформаційних технологій.
- Навчально-виховна діяльність
- організаційні форми, що працюють у закладі. Навчально-методичне забезпечення роботи творчих учнівських об'єднань;
- моніторинг якості умов, ходу і результату освітнього процесу;
- створення на базі центру експериментальних майданчиків; апробація нових педагогічних технологій, впровадження сучасних методик навчання і виховання;
- організація навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики; створення і впровадження інформаційних технологій навчання;
- портфоліо учасників творчих учнівських об'єднань;
- професійна спрямованість занять у гуртку; допрофесійна підготовка; методичне забезпечення; кількість учнів, що вступили до вузів тощо, їх соціальна адаптація;
- Програма виховання учнів 1-12 класів
- участь гуртківців у масових еколого-натуралістичних заходах;
- розвиток учнівського самоврядування;
- самореалізація особистості в громадських екологічних об'єднаннях (дитячий екологічний парламент та ін.);
- організація змістовного дозвілля вихованців, учнів, слухачів;
- формування особистості - патріота і громадянина України, чітко зорієнтованої в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до життя і праці у ХХІ ст.;
- збереження і продовження української культурно-історичної традиції, виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури;
- виховання здорового способу життя, відображення у плані роботи творчих учнівських об'єднань;
- методика пошуку та підтримки обдарованих дітей;
- стимулювання творчої активності, мотивації до самовдосконалення, саморозвитку учнів, вихованців, слухачів, ознайомлення з прийомами самоосвіти і самовиховання; формування вмотивованності учнів до здійснення освіти впродовж життя;
- участь педагогічних працівників в роботі профільних таборів;
- ініціативи педагогів щодо підвищення ефективності та якості навчального процесу;
експериментальна робота з біології, дослідницька робота з сільського і лісового господарства, проведення польових, вегетаційних та лабораторних дослідів, науковість і результативність;
- проведення екомоніторингу;
- соціальний захист учнів, вихованців, слухачів; адресна підтримка дітей з малозабезпечених сімей.
Раціональність робочого часу
Перспективи роботи

2. Підготовка до проведення самоаналізу.
На цьому етапі проводяться:
- ознайомлення педагогічного колективу з наказом управління освіти і науки про атестацію позашкільного навчального закладу, термінами, порядком підготовки позашкільного навчального закладу до державної атестації, подачі необхідної та достовірної документації членам експертної комісії, підготовки для роботи експертної комісії;
- розробляється програма та план-графік реалізації заходів із самоаналізу, формується робоча група з проведення самоаналізу навчального закладу. До складу робочої групи включаються найбільш кваліфіковані керівні та педагогічні працівники позашкільного навчального закладу. Керівником робочої групи призначається один із заступників директора позашкільного навчального закладу. На робочу групу покладаються функції організації проведення самоаналізу та підготовка звіту про його проведення.
Кількість робочих груп, як правило, відповідає кількості об'єктів для проведення самоаналізу, визначається навчальним закладом. В якості об'єктів слід обрати матеріально-технічний стан, освітню діяльність, кадрове забезпечення, управлінську діяльність.
Зразком для розробки програми самоаналізу освітньої діяльності позашкільного навчального закладу є Типова програма атестаційної експертизи позашкільних навчальних закладів, розроблена державною інспекцією навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (додаток ).
При розробці програм самоаналізу позашкільного навчального закладу необхідно орієнтуватись на критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, вихованців у системі позашкільної освіти.
Розроблена програма самоаналізу повинна забезпечити можливість:
- отримання достовірної і повної інформації про кінцеві результати діяльності навчального закладу;
- визначення оптимально необхідної кількості показників, що характеризують його діяльність;
- використання всіх наявних джерел інформації, що характеризують діяльність навчального закладу;
- врахування всіх внутрішніх і зовнішніх умов функціонування навчального закладу;
- підготовки звіту про проведений самоаналіз відповідно до діючих вимог.
3. Порядок проведення самоаналізу.
Організатором проведення самоаналізу позашкільного навчального закладу виступає його керівник.
Самоаналіз навчального закладу проводиться з використанням такого інструментарію збору інформації: анкетування, спостереження, експертна оцінка (аудит), вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, вивчення результатів педагогічної, методичної та управлінської діяльності, діагностична бесіда, вивчення та аналіз документації тощо.
Порядок проведення самоаналізу виконується в такій послідовності:
1. Визначення мети проведення самоаналізу.
Головна мета проведення самоаналізу - це встановлення відповідності діяльності навчального закладу функціональному призначенню та освітнім завданням;
2. Наявність і виконання нормативно-правової бази, що регламентує діяльність позашкільного навчального закладу.
У ході опрацювання нормативно-правових і організаційних документів, визначається повнота забезпечення, порядок їх обліку та доведення до відома працівників навчального закладу. Перелік обов'язкової ділової документації позашкільного навчального закладу визначений в Додатку до листа МОН України від 29.01.2009 №1/9-67
3. Попередній збір інформації про основні напрямки діяльності навчального закладу
Інформацію про основні напрямки діяльності готує відповідальна за цю ділянку роботи особа і подає робочій групі за попередньо розробленою схемою.
4. Вивчення ( перевірки) діяльності навчального закладу.
Після аналізу та узагальнення попередньої інформації, робоча група конкретизує напрямки діяльності навчального закладу, що підлягають перевірці, форми і методи перевірки, виконавці, терміни та зміст інформації, що готується.
5. Підготовка звіту про результати вивчення діяльності навчального закладу ( самоаналіз).
Підсумковим документом про проведення самоаналізу є звіт, в якому дається коротка характеристика досягнень і недоліків у роботі та вмотивований висновок про рівень забезпечення встановлених вимог щодо діяльності позашкільного навчального закладу.
Робоча група аналізує та узагальнює матеріали вивчення, готує проекти звіту про проведений самоаналіз навчального закладу і подає його на розгляд педагогічної ради.
Розглянутий на педагогічній раді проект про проведений самоаналіз доопрацьовується (при необхідності) і подається на затвердження керівнику позашкільного навчального закладу.
Зібраний, структурований та узагальнений аналітичний матеріал слугує підгрунтям для здійснення прогнозів діяльності центру, підвищення ефективності та якості освітньої діяльності, визначення резервів формування високопрофесійного корпусу педагогів, забезпечення його стабільності, актуалізації творчого потенціалу.
Затверджений звіт про проведений самоаналіз позашкільного навчального закладу у встановлені терміни направляється до управління освіти і науки.

 

 

 


Алгоритм проведення самоаналізу позашкільного навчального закладу

№п/п Назва етапу Зміст діяльності директора Вихідні супровідні документи Терміни проведення Відповідальні особи або особи, які залучаються
1 Підготовчий етап Директор підтверджує документально, своїм підписом, що ознайомлений з термінами проведення атестації закладу Лист-повідомлення Не пізніше, ніж за рік до проведення атестації (атестаційної експертизи) Директор
2 Етап нормативного проведення самоаналізу Підготовка та видання наказу, робочої програми, визначення складу експертної групи Наказ про проведення самоаналізу, додатки до нього: робоча програма, склад експертної комісії За рішенням адміністрації закладу, але не пізніше як за рік до проведення атестаційної експертизи експертною комісією Адміністрація закладу
3 Етап ознайомлення із запланованими заходами щодо проведення самоаналізу, їх обговорення Ознайомлення колективу закладу із наказом, робочою програмою (строками проведення, напрямами, за якими проводиться самоаналіз). Визначення та обговорення критеріїв, за якими оцінюється робота з кожного напряму проведення самоаналізу.
Складання та підготовка протоколів внутрішньої експертизи. Визначення системи оцінювання, або ознайомлення з існуючою Протоколи внутрішньої експертизи закладу, розроблені з урахуванням визначених критеріїв або Протоколи за Типовою програмою Відповідно до наказу (етап 2) Колектив або визначені наказом експерти (за рішенням адміністрації)
4. Етап проведення внутрішньої експертизи -самоаналізу закладу Здійснення еспертизи за всіма напрямами проведення самоаналізу ії внесенням результатів до робочих протоколів Робочі протоколи внутрішньої експертизи закладу відповідно до протоколів Програми.
Базова кваліметрична модель діяльності закладу. За робочою програмою, затвердженою наказом (на етапі 2) Фахівці, які мають у галузі позашкільної освіти, представники громадськості, батьківського комітету
5. Підсумковий Оформлення протоколів проведення внутрішньої експертизи закладу з прописаними недоліками, встановленими результатами .
Оформлення результатів проведення внутрішньої експертизи закладу Заклад: Протоколи екпертизи
Протокол самоаналізу (за встановленою формою) За робочою програмою, що затверджена наказом (на етапі 2), з урахуванням того, що протокол самоаналізу передається до експертної комісії за два місяці до початку атестації закладу Визначені наказом відповідальні за оформлення означених документів
6. Етап ознайомлення з результатами внутрішньої експертизи закладу, їх обговорення Представлення результатів самоаналізу колективу. Визначення переліку заходів, щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення внутрішньої експертизи закладу Заклад: Протокол засідання (наради) за підсумками проведення самоаналізу За робочою програмою, що затверджена наказом (на етапі 2) Колектив закладу

ДОДАТОК

Наказ по центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (станції юних натуралістів)


НАКАЗ
Від « « ___________20 р. №________


Про проведення самоаналізу
діяльності центру еколого-
творчості учнівської молоді

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року №553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», наказу (дата, реєстраційний номер наказу, назва відповідного органу управління освітою, що видав наказ про атестацію закладу)

НАКАЗУЮ:
1. Провести самоаналіз організації функціонування центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у термін з ______по _____.
2. Затвердити склад експертної комісії (додаток___).
3. Затвердити робочу програму самоаналізу (додаток___).
4. До (термін) (ПІБ відповідального) узагальнити матеріали та скласти протокол самоаналізу організації функціонування (назва закладу).
5. До (термін) (ПІБ відповідального) надати матеріали самоаналізу до експертної комісії з атестації навчальних закладів.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор
(повна назва позашкільного
навчального закладу) (підпис) (ПІБ)
Візи:

 

ДОДАТОК


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про позашкільний навчальний заклад
Повна назва позашкільного навчального закладу (за Статутом)
Код за ЄДРПОУ
Юридична адреса закладу
№ телефону
№ факсу
Електронна адреса
Прізвище, ім'я, по-батькові директора закладу
Освіта директора (повна назва закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення вищого навчального закладу, освітньо-кваліфіаційний рівень)
Дата створення закладу
Дата реєстрації (переєстрації) останньої редакції Статуту
Профіль навчання за Статутом
Терміни проведення атестаційної експертизи
Організаційно-правова форма
Р/р
МФО
МФО

Керівник навчального закладу___________________(ПІБ)

ДОДАТОК

ЗМІСТ
І. ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ІІ. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІІІ. АНАЛІЗ ЗА РОЗДІЛАМИ:
1. Матеріально-технічний стан
2. Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу
3. Кадрове забезпечення
4. Управлінська діяльність
ІУ.САМООЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
1.Самооцінка діяльності педагогічного колективу центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
2.Інструментарій, використаний при оцінюванні освітньої діяльності
У.ВИСНОВКИ
УІ. ДОДАТКИ
1.Наказ про створення робочої групи з проведення самоаналізу діяльності центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
2.Рішення педагогічної ради щодо рівня освітньої діяльності центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
3. Довідка про проведення освітнього та методичного аудиту діяльності центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (копія)
4. Статут центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (копія)
5. Навчальний план центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на 2009/2010 н/р
6. План роботи центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на 2009 рік
7. Календарний план організаційно-методичних та масових заходів на 2009 рік
8. Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Література
1. Єльнікова Г. Атестація керівників: проблеми і шляхи їх розв'язання //Управління освітою.-2003.-№21.-С.12-13.
2. Науково-методичний супровід організації та проведення державної атестації навчальних закладів. Методичні рекомендації.-Х., 2005.
3.Оцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу І ступеня за кінцевими результатами. Курс лекцій./Укл. Ануфрієва О.Л. -К.,2003.-32с.
.

 

 

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.