Міністерство освіти і науки України

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

 

_________________   Директор

                                     Вербицький В.В.

 

«14» жовтня 2009 р.

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про Всеукраїнську школу передового досвіду

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Міністерства освіти і науки України

 

Київ - 2009

І. Загальні  положення

1.1.   Всеукраїнська школа передового досвіду (далі - Школа)  є  позашкільною навчально-виховною формою роботи з учнівською молоддю та педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, створеною з метою оздоровлення, обміну передового досвіду юннатівської роботи, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів-позашкільників.

Реалізація обраної мети передбачає виконання таких завдань:

Ø створення належних умов для духовного та фізичного розвитку

                молоді;

Ø створення культурно-інтелектуального середовища  для розкриття

                талантів та розвитку творчих здібностей юннатів;

Ø налаштування «інтелектуального клімату»  для цікавого і плідного

                спілкування між однодумцями та обміну позитивним досвідом

                юннатівської роботи.

         У Всеукраїнській школі передового досвіду дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами еколого-натуралістичної освіти.

1.2. Всеукраїнська школа передового досвіду у своїй  діяльності керується нормативно-правовими документами: Конституцією України (254к/96-ВР);  Сімейним Кодексом України (2947-14); законами України: «Про охорону дитинства» (2402-14), «Про позашкільну освіту» (1841-14); актами Президента України та Кабінету Міністрів України; Положенням про оздоровчий заклад і цим положенням.

1.3. Засновником (власником) Всеукраїнської школи передового досвіду є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, очільник  - директор.

1.4. Всеукраїнська школа передового досвіду працює упродовж  року (в канікулярний і міжканікулярний періоди). Потужно школа працює в період зимового і літнього оздоровлення учнівської молоді. Термін перебування учасників в школі - 5-7 діб.

1.5. Робота Всеукраїнської школи передового досвіду проводиться за двома напрямами:

- обмін передовим досвідом юннатівської роботи;

- обмін перспективним педагогічним досвідом роботи в еколого-натуралістичних позашкільних закладах в рамках роботи навчальних курсів: «Методичний аудиторіум», «Культура педагогічного менеджменту».

 

ІI. Визначення  основний  понять  та  термінів

2.1. Передовий досвід - це система знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи.

2.1. Позитивний досвід - це форми і методи роботи, що підтвердили на практиці свою ефективність і що приносять стабільно високі результати.

Новаторський (від лат. novator - обновник) досвід - це досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення окремих і загальних педагогічних завдань; використовує нові форми, методи, прийоми, системи діяльності, донині не відомі педагогічній науці та шкільній практиці; істотно модифікує відомі форми, методи й прийоми діяльності, переорієнтовуючи їх на вирішення сучасних завдань.

Критерії передового педагогічного досвіду:

§  актуальність - критерій, який означає, що досвід спрямо­ваний на розв'язання найважливіших на сьогодні проблем навчання, ви­ховання і розвитку учнів;

§  оригінальність - означає, що в практиці роботи даного педагога або педагогічного колективу використовуються форми, методи, прийоми, засоби,  які ще не застосову­валися в умовах сучасної школи;

§  висока ефективність - досвід можна вважати передовим лише тоді, коли педагогом досягнуто вищих порівняно з ма­совою практикою результатів навчання, виховання й розвит­ку;

§  стабільність результатів - виявлений передовий педаго­гічний досвід характеризується стійкою ефективністю і ста­більністю результатів протягом тривалого часу;

§  оптимальність - означає, що оптимальними є витрати часу, зусиль учителів та учнів на досягнення результатів; отже, оптимальними є ті інновації, що досягають високих результатів при найменших фізичних, ро­зумових і часових витратах;

§  можливість творчого застосування передового педаго­гічного досвіду в масовій практиці.

2.3. Експеримент - перевірка на практиці нових форм і методів, прецедентів, що не мали раніше.

2.4. Апробація  - перевірка на практиці можливості реалізації нових форм і методів.

2.5. Виявлення передового досвіду - пошук нових ефективних форм і методів здійснення діяльності позашкільних навчальних закладів, що дозволяють отримати найбільш високі результати.

2.6. Впровадження передового досвіду - використання в повсякденній практичній діяльності рекомендованих або виявлених в ініціативному порядку нових ефективних форм і методів здійснення діяльності позашкільних навчальних закладів.

2.7. Поширення передового досвіду - інформування позашкільних навчальних закладів про нові ефективні форми і методи реалізації завдань і функцій підрозділів.

 

ІІІ.  Організаційно-правові  засади  діяльності

3.1. Всеукраїнська школа передового досвіду діє під керівництвом Міністерства освіти і науки України. Безпосереднє  керівництво Всеукраїнською школою передового досвіду здійснює Національний еколого-натуралістичний  центр учнівської молоді МОН України (далі Центр). 

3.2. Зміст,   форми   і   методи   культурно-пізнавальної, виховної,   інформаційно-методичної, організаційно-масової та оздоровчо-спортивної    роботи з учнівською молоддю у Всеукраїнській школі передового досвіду визначаються директором та заступниками директора НЕНЦ.

3.3. Колектив НЕНЦ:

- створює оптимальні умови для безпечного та ефективного перебування дітей у Школі;

- забезпечує  необхідні  умови  для  інтелектуально-пізнавальної діяльності, повноцінного  оздоровлення,  змістовного активного  відпочинку й  дозвілля  дітей  та учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей, розкриття талантів, формування навичок здорового способу життя, забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом,  природоохоронною  та  краєзнавчою роботою, суспільно-корисною працею;

- стимулює учасників до проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм.

3.4.  Учні,  які перебувають у Школі повинні:

Ø бути переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів, акцій, операцій еколого-натуралістичного спрямування;

Ø дотримуватись правил  внутрішнього розпорядку НЕНЦ;

Ø підвищувати  загальний,  культурний  рівень,  оволодівати  знаннями та  практичними навичками здорового способу життя;

Ø самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах Центру;

Ø дотримуватись морально-етичних норм;

Ø бережливо ставитись до державної, комунальної та приватної власності;

Ø брати  посильну   участь   у масових заходах НЕНЦ з метою обміну досвіду юннатівської роботи;

Ø дотримуватись вимог техніки безпеки і правил поведінки.

3.5. Педагогічні працівники з різних областей України, які перебувають у Школі (в рамках роботи навчальних курсів: «Методичний аудиторіум», «Культура педагогічного менеджменту» повинні:

Ø дотримуватись правил  внутрішнього розпорядку НЕНЦ;

Ø дотримуватись вимог техніки безпеки і правил поведінки;

Ø повністю відповідати за життя і здоров'я учнів під час  проведення заходів у дорозі та під час перебування у Школі;

Ø підвищувати  свій фаховий рівень та розвивати творчі здібності;

Ø вивчати, узагальнювати перспективний педагогічний досвід роботи в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного напряму, обмінюватися досвідом;

Ø дотримуватись морально-етичних норм;

Ø бережливо ставитись до державної, комунальної та приватної власності;

Ø брати  активну участь у масових заходах НЕНЦ.

3.6. Управління Всеукраїнською школою передового досвіду здійснюється  директором НЕНЦ відповідно до цього Положення.

 

ІV. Форми і методи впровадження передового досвіду

та вимоги до оформлення робіт

4.1. Ефективність впровадження передового досвіду значною мірою залежить від удосконалення його форм і методів. Найпоширенішими формами є: науково-практичні, науково-методичні семінари, конференції, круглі столи, виставки учасників оздоровчо-виховного процесу.

4.2. Основні  методи впровадження передового досвіду:

словесні (пояснення, розповідь, бесіда та ін.),

наочні (буклети, статті, мультимедійні презентації, відеозаписи занять),

практичні заняття (семінари, ділові, рольові ігри, дискусії, розв'язання педагогічних завдань і ситуацій).

4.3. Всі матеріали подаються державною мовою.

         4.4. На засіданнях круглого столу під час проведення Школи передового досвіду, учасники Школи презентують науково-дослідні роботи, в яких зазначається тема та мета роботи, актуальність, результативність, апробація досвіду.

         4.5. Обсяг науково-дослідної роботи - не більше 10 друкованих аркушів. Матеріали подаються на паперових та магнітних носіях.

Поля: верхнє, нижнє - 2 см; ліве - 2,5 см; праве - 1,5 см.

Редактор: MS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14.

Міжрядковий інтервал: 1,5

На титульній сторінці друкується назва роботи великими літерами (жирним шрифтом), під назвою справа - прізвище, ім`я та по-батькові автора роботи, клас та навчальний заклад (жирним шрифтом, курсивом), під ним, також справа - прізвище, ім`я та по-батькові керівника роботи, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса (жирним шрифтом, курсивом).

         4.6. Для більш ефективного висвітлення досвіду роботи можуть бути ілюстровані фотоматеріалами, малюнками, картами маршрутів тощо.

4.7. Кращі роботи з досвіду публікуються в науково-художньому журналі для дітей та юнацтва "Паросток" за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру.

V. Господарська та фінансова діяльність

           5.1. Фінансово-господарська діяльність Всеукраїнської школи передового досвіду здійснюється відповідно до  статуту НЕНЦ та законодавства України.

                        5.2.  Фінансово-господарська діяльність ВШПД здійснюється  відповідно до її кошторису. Джерелами фінансування ВШПД є: кошти державного бюджету, що надходять Центру згідно з поданим кошторисом.

У випадку недостатнього фінансування або відсутності бюджетних коштів можуть використовуватися додаткові джерела фінансування, не заборонених законодавством України.

           5.3. Додатковими джерелами фінансування Всеукраїнської школи передового досвіду можуть бути: добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством України, які використовуються для впровадження діяльності передбаченої Статутом НЕНЦ та Положенням про Всеукраїнський  профільний  оздоровчий  табір «Юннат».

 

 

 

VІ.   Нагородження учасників

Учасники Всеукраїнської школи передового досвіду, які презентували досвід роботи нагороджуються Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

         Кращі роботи з досвіду публікуються в науково-художньому журналі для дітей та юнацтва "Паросток" за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру.

VІІ.  Юридична  адреса

 Юридична адреса Національного еколого-натуралістичного центру:

                      вул. Вишгородська, 19,

                      Київ, Україна, 04074.

Тел/факс:    (044)4300260,

                     (044)4300064.

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

http://www.nenc.gov.ua

На попередню сторінку

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.