Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників (далі Асоціація) є добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує педагогів позашкільних закладів, вчителів шкіл, гімназій, ліцеїв, викладачів вузів, наукових співробітників, працівників галузевих установ, державних та громадських організацій з метою сприяння розвитку позашкільної освіти, спрямованої на формування гармонійно розвиненої творчої особистості та захисту законних інтересів своїх членів.

Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує такі завдання:

 • розробка і реалізація проектів та програм, спрямованих на розвиток та збереження, зміцнення здоров'я дітей і учнівської молоді;
 • формування екологічної культури особистості, координація дій з державними і громадськими організаціями в галузі екологічної освіти та виховання;
 • сприяння формуванню у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовці їх до життя в умовах ринкових відносин; організації допрофесійної та довузівської підготовки;
 • сприяння організації змістовного дозвілля дітей та молоді; проведення благодійних заходів;
 • активна підтримка і поширення інноваційних технологій, стимулювання діяльності кращих педагогів і колективів;
 • сприяння науково-методичному, психолого-педагогічному, інформаційно-рекламному забезпеченню педагогів;
 • сприяння розвитку матеріально-технічної бази; розширенню економічної самостійності позашкільних закладів;
 • сприяння підвищенню соціального статусу педагогів-позашкілдьників.

Для виконання своїх статутних завдань Асоціація в установленому чинним законодавством порядку:

 • організовує і проводить конференції, зустрічі, семінари, конкурси, зльоти, наукові школи, табори, виставки-ярмарки;
 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань освіти;
 • здійснює громадську експертно-консультативну діяльність з питань, що входять до компетенції Асоціації та видає відповідні документи;
 • створює банк інформації про позашкільну освіту;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету;
 • засновує власний друкований орган та здійснює видавничу діяльність;
 • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій і підприємств із статусом юридичної особи;
 • укладає необхідні міжнародні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Свою діяльність Асоціація здійснює відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту.

Асоціація взаємодіє з навчально-виховними закладами, науковими установами, екологічними і оздоровчими організаціями і фондами, у тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Асоціації.

На попередню сторінку

 
Powered by Etomite CMS.