МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПОХОДУ “БІОЩИТ” В УКРАЇНІ | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** квітень-листопад 2024 року - триває оформлення дослідження щодо цвітіння води, документування і підготовка відеоматеріалу та реєстрація в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» у 2024 році (заочно) *** 03 - 20 червня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) (заочно) *** 11 - 27 червня 2024 року - літня кампанія в НЕНЦ у 2024 році (очно) *** 25 - 27 червня 2024 року - фінальний етап конкурсу «Ленд-арт весна – 2024» в рамках Фестивалю патріотичних дій (очно) *** серпень 2023 р. - липень 2024 р. - Рік клімату та вуглецевої кампанії (акція за міжнародною програмою GLOBE) (заочно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну (очно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського екологічного конкурсу «Eco-Hackathon» у 2024 році (очно або онлайн) *** до 1 жовтня 2024 року - Надсилання фотоматеріалів до «Першого українського віртуального депозитарію-визначника юного натураліста» (заочно) *** до 10 листопада 2024 року - подаються конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс «Дідух – оберіг українського народу» (заочно) *** до 15 листопада 2024 року - триває подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2024» (заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Нове позашкілля»(заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти (Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»)(заочно)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПОХОДУ “БІОЩИТ” В УКРАЇНІ

Серед масових натуралістичних заходів, які проводять школярі України, є чимало таких, котрі спрямовані на охорону та збагачення тваринного світу. Однак з поля зору молоді незаслужено випадає вели¬ка група тварин, роль яких не можна недооцінювати.

Нижче запропоновано комплексну програму охорони та практичного використання корисних комах під назвою еколого-натуралістичний по¬хід “Біощит”. Мета походу “Біощит” – залучення учнів до роботи по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Укра¬їні. Відповідно до цієї мети ставляться такі завдання:
– поширення знань з біології корисних безхребетних, їх ролі в екосистемах, методах охорони та раціонального використання;
– пропаганда величезної ролі безхребетних в регуляції чисельнос¬ті шкідливих комах, запиленні рослин, ґрунтоутворюючому процесі тощо;
– збирання і систематизація даних про господарства, які запровад-жують біологічні методи захисту рослин, популяризації передового досвіду;
– організація молоді для здійснення практичної допомоги сільсь-когосподарським та лісогосподарським підприємствам у роз¬робці та впровадженні у виробництво біологічних методів захисту рослин, охорони корисних видів безхребетних, створенні сприятли¬вих умов для їх існування.
У рамках походу “Біощит” проводяться такі операції:
1. Операція “Мурашка”.
Мета цієї операції – сприяння більш широкому застосуванню біологічних методів захисту лісу та підвищенню його продуктивнос¬ті шляхом охорони корисних мурашок.
2. Операція “Джміль”.
Мета – ефективне використання диких комах-запилювачів для під-вищення врожайності сільськогосподарських культур.
3. Операція “Махаон”.
Мета – охорона рідкісних видів безхребетних. Запропоновані рекомендації базуються на останніх досягненнях науки в галузі вивчення корисних комах.
4. Операція “Реміза”.
Мета – підвищення стійкості лісових насаджень завдяки проведенню комплекс¬них біологічних лісозахисних заходів.

Учасники походу
У поході можуть брати участь загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання, шкільні лісництва, загони «Зелених патрулів», учасники комплексних і тематичних екологічних експедицій, окремі школярі тощо.
Умови походу
Основні показники походу “Біощит”:
1. Організаційна робота:
Кількість навчальних закладів, творчих учнівських об’єднань, учнівських лісництв, окремих школярів тощо, залучених до участі у поході «Біощит»; обсяг виконаної ними роботи за операціями.
2. Масова агітаційна та пропагандистська робота по виявленню
корисної ролі безхребетних в природі і господарській діяльності
людини, формуванні дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорона.
Кількість проведених за даною темою бесід, лекцій, тематичних ве-чорів, виданих плакатів, листівок, буклетів, виступів у пресі, на радіо і телебаченні, проведених семінарів, виставок; підготовка та видання методичних матеріалів, їх зразки.
3. По операції “Мурашка”:
а) проведення інвентаризації і паспортизації комплексів мураш-ників, складання схем їх розміщення на територіях підприємств лісо¬вого господарства, підготовка документації на комплекси гнізд в об¬ластях, районах тощо;
б) охорона мурашників. Кількість закріплених за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами комплексів мурашників, кіль-кість огороджених мурашників, встановлення аншлагів, інші заходи щодо захисту мурашників;
в) біотехнічні заходи. Покращення умов існування корисних мура-шок у лісі (прочистка, освітлення гнізд), вивіз мурашників з лісосік. Контроль за станом мурашників у зонах масового відпочинку та районах промислового забруднення.
4. По операції “Джміль”:
а) проведення інвентаризації і паспортизації колоній і місць, перебування диких комах-запилювачів (поодинокі бджоли, джмелі);
б) розробка системи охорони корисних болонокрильців. Контроль, за використанням пестицидів і добрив. Контроль за станом місць пе¬ребування корисних болонокрильців;
в) біотехнічні заходи. Встановлення штучних гніздівель для джмелів, поодиноких бджіл, ос;
г) організація системи резерватів для корисних болонокрильців;
д) використання медоносних бджіл для запилювання сільськогосподарських рослин, саду.

5. По операції “Махаон”:
а) проведення інвентаризації та паспортизації місць перебуван¬ня та конкретних знахідок рідкісних і зникаючих видів комах;
б) розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаю¬чих видів;
в) організація заказників для охорони рідкісних видів;
г) контроль за дотриманням законодавства щодо охорони тваринного світу, в тому числі комах, які занесені до “Червоної книги України” (незаконне виловлювання, руйнація біотопів тощо);
д) об’єднання юних ентомологів в юнацькі секції Українського товариства охорони природи.

6. По операції “Реміза”:
а) організація реміз. Кількість реміз, в яких проводиться
основний комплекс заходів;
б) біотехнічні заходи. Підтримання реміз у функціональному стані і створення в них оптимальних умов для існування корис¬них тварин;
в) охорона реміз. Закріплення реміз за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами, огороджування, встановлення аншлагів. Контроль за станом реміз;
г) проведення охоронних заходів з іншими комахами-ентомофагами (золотоочки, туруни та ін.)

Підведення підсумків і визначення переможців
Районні та обласні оргкомітети по підведенню підсумків щорічно надсилають матеріали з кращими результатами до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 19, відділ екології) до 20 жовтня.
Підсумки роботи оцінюються за такими показниками:
1. Організаційна робота.
2. Агітаційно-пропагандистська робота серед населення.
3. Робота по операції “Мурашка”.
4. Робота по операції “Джміль”.
5. Робота по операції “Махаон”.
6. Робота по операції “Реміза”.
Участь у поході шкільних лісництв, гуртків юннатів та інших учнівських об’єднань оцінюється окремо по операціях.
До звіту (за формою № 1) необхідно включити дані про кращі учнівські об’єднання і про найбільш активних учасників операції в області, районі. До звіту додаються зведені дані паспортизованих протягом року комплексів мурашників.
За підсумками року учас¬ники походу “Біощит”, які показали кращі результати, нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору “Юннат” (м. Київ), Грамотами та Подяками НЕНЦ.

Форма № 1.
ПІДСУМКИ
ПРОВЕДЕННЯ ПОХОДУ “БІОЩИТ

Зміст заходів

Кількісні

показники

Примітки

 

І

Організаційна робота1. Навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання, учнівські лісництва, окремі школярі тощо, що були залучені до участі у поході “Біощит”
 

 

Масова агітаційна і пропагандистськаробота

1. Бесіди, лекції

2. Плакати, листівки, інформаційні бюлетені,  посібники тощо

3. Виступи в пресі, на радіо, по телебаченню

4. Виставки

5. Семінари, конференції

 

 

 

III

Робота по операції Мурашка1. Кількість виявлених комплексів, гнізд

2. Паспортизовано комплексів

3. Освітлено мурашників

4. Огороджено гнізд

5. Переселено гнізд із лісосік

6. Кількість комплексів, що переведені в ре­жим заказників і пам’яток природи

7. Кількість шкільних лісництв, гуртків, які брали участь в операції

 

 

 

 

 

IV

Робота по операції Джміль1. Кількість виявлених колоній і окремих гнізд комах-запилювачів

2. Паспортизовано місць перебування

3. Встановлено штучних гнізд

4. Кількість ділянок, де проведено підсів медоносів

5. Кількість резерватів для запилювачів

6. Кількість сімей медоносних бджіл, викорис­таних для запилення культурних рослин

7. Кількість гуртків, шкільних лісництв, які брали участь в операції

 

 

 

 

 

 

 

V

Робота по операції Махаон1. Кількість виявлених місць, де зустріча­ю­ть­ся рідкісні види

2. Паспортизовано місць, де зустрічаються рідкісні види

3. Кількість рейдів по контролю за етаном місць, де зустрічаються рідкісні види

4. Кількість виявлених випадків незаконного відлову рідкісних видів

5. Кількість порушень, щодо яких прийняті заходи:
а) неправильне використання пестицидів у місцях, де знаходяться рідкісні види

б) руйнація біотопів рідкісних видів

в) незаконне виловлювання

6. Кількість гуртків, шкільних лісництв, що
брали участь в операції

 

 

VI

Робота по операції Реміза1. Кількість місць з квітковими конвеєрами

2. Кількість посаджених чагарників

3. Розвішано штучних гнізд

4. Огороджено реміз

5. Інші заходи

Поділитися


  • bajak Scatter
  • turbox500
  • mariaTogel
  • turbox1000
  • ngopibet
  • imbaslot