Резолюція форуму педагогів-позашкільників „Позашкільна освіта у розвитку держави: досвід і перспективи” | Національний еколого-натуралістичний центр *** Продовжується формування «Першого українського віртуального гербарію юного натураліста» *** Розпочато створення «Всеукраїнського методичного онлайн хабу» – систематизованого навігаційного онлайн сховища методичних матеріалів та рекомендацій *** квітень-листопад 2024 року - триває оформлення дослідження щодо цвітіння води, документування і підготовка відеоматеріалу та реєстрація в науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» у 2024 році (заочно) *** 03 - 20 червня 2024 року - фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів) (заочно) *** 11 - 27 червня 2024 року - літня кампанія в НЕНЦ у 2024 році (очно) *** 25 - 27 червня 2024 року - фінальний етап конкурсу «Ленд-арт весна – 2024» в рамках Фестивалю патріотичних дій (очно) *** серпень 2023 р. - липень 2024 р. - Рік клімату та вуглецевої кампанії (акція за міжнародною програмою GLOBE) (заочно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну (очно) *** 24 - 26 вересня 2024 року - фінал Всеукраїнського екологічного конкурсу «Eco-Hackathon» у 2024 році (очно або онлайн) *** до 1 жовтня 2024 року - Надсилання фотоматеріалів до «Першого українського віртуального депозитарію-визначника юного натураліста» (заочно) *** до 10 листопада 2024 року - подаються конкурсні роботи на Всеукраїнський конкурс «Дідух – оберіг українського народу» (заочно) *** до 15 листопада 2024 року - триває подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс «Птах року – 2024» (заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Нове позашкілля»(заочно) *** до 10 грудня 2024 року - подання матеріалів на Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти (Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»)(заочно)


Резолюція форуму педагогів-позашкільників „Позашкільна освіта у розвитку держави: досвід і перспективи”

17 вересня 2015 р., м. Київ

У сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні, євроінтеграційних прагненнях, різноманітних глобальних викликів, особливо важливим залишається роль освіти як соціального інституту, головного чинника цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства.

Важливість освітньої місії підтверджується актуальними проблемами соціуму щодо формування конкурентоспроможної, соціально успішної особистості. Реалізація такого завдання забезпечується різноманітністю форм, напрямів, організаційних рівнів освітньо-виховної, розвивальної та соціалізуючої діяльності, що дає підстави розглядати позашкільну освіту України як цілісну, структуровану, освітньо-виховну систему.

Особливе місце в системі позашкільної освіти належить позашкільним навчальним закладам еколого-натуралістичного напряму – невід’ємній складовій неперервної освіти та координатору еколого-натуралістичної діяльності в Україні – Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді. За 90-річний період свого існування юннатівський рух України акумулював досвід кращих освітянських традицій. Тисячі вихованців стали видатними вчителями-новаторами, організаторами освіти, викладачами, вченими, громадськими діячами.

Сучасна позашкільна освіта в Україні характеризується інтенсивною динамікою змін як у змісті освіти, так і в управлінні позашкільними навчальними закладами. Йдеться про нові технології менеджменту, нове змістове наповнення управлінських функцій, нові моделі управління освітніми закладами. Тому й організаційні засади сучасного центру еколого-натуралістичної творчості мають базуватися на основних принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку як нової концептуальної моделі розвитку освіти.

У центрах еколого-натуралістичної творчості розвиваються інтегративно-діяльнісні форми педагогічної практики, які поєднують такі напрями як екологічна, аграрна та економічна освіта в інтересах сталого розвитку, енергоефективна освіта, медіаосвіта, соціальне партнерство, здоров’язбережувальні технології.

Актуальним питанням розвитку позашкільної еколого-біологічної освіти присвячений форум педагогів-позашкільників „Позашкільна освіта у розвитку держави: досвід і перспективи”. Організатори заходу – Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. В роботі заходу взяли участь педагоги центрів еколого-натуралістичної творчості, наукові співробітники Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту модернізації освіти, галузевих інститутів НАН України, представники громадських організацій.

На пленарному засіданні широко обговорювалися питання:

 • – місія позашкільної освіти в контексті сучасної соціальної політики держави;
 • – модернізація позашкільної освіти в сучасних соціокультурних умовах.

Продуктивно відбулися засідання секцій, на яких обговорювались питання програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, підготовки кадрів і підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, впровадження сучасних освітніх технологій, роль позашкільних навчальних закладів у формуванні єдиного освітнього простору.

Простір форуму було розширено за рахунок панельної дискусії, презентації сучасних інноваційних практик, майстер-класів, виставки „Сучасна позашкільна освіта – 2015”.

Учасники форуму відзначили, що створена система позашкільної еколого-біологічної освіти є одним з унікальних досягнень української освіти, центром формування екологічної свідомості і культури, підготовки молоді до ринкових і демократичних перетворень, здатної жити і творити в інформаційному суспільстві, глобальному середовищі, бути громадянином світу й водночас відданим патріотом України, носієм національних інтересів. Позашкільна освіта реалізується протягом життя, стає для молодої людини смислоутворювальним соціокультурним стрижнем, ключовою характеристикою якого є пізнання через творчість, гру, працю, дослідницьку діяльність. Сучасній системі позашкільної еколого-біологічної освіти задається новий вектор розвитку. Державна політика у цій сфері спрямована на визначення ціннісного статусу позашкільної освіти як унікальної і конкурентноздатної соціальної практики нарощування мотиваційного потенціалу особистості та інноваційного потенціалу суспільства. Використання кращих освітянських традицій і якісна модернізація відповідно до завдань розвитку держави, інтересів дітей і сім’ї, змінами технологічного і соціального устрою дозволить Україні гідно відповісти на сучасні виклики.

Форум відзначив актуальність і високий науковий рівень переважної більшості доповідей, виступів, презентацій. До найбільш актуальних і перспективних напрямів розвитку позашкільної еколого-біологічної освіти учасники форуму відносять:

 • – соціальне партнерство держави, інститутів громадянського суспільства, сім’ї, міжвідомчу і міжрівневу кооперацію, консолідацію і інтеграцію ресурсів;
 • – розвиток системи позашкільної освіти як ланки профорієнтації і мотивації підлітків і молоді до участі в інноваційній діяльності в сфері високих технологій і виробництва;
 • – реалізацію соціально важливої місії виховання екологічно свідомих, відповідальних громадян, які будуть впроваджувати ідеї сталого розвитку;
 • – розвиток системи позашкільної освіти як складової забезпечення екологічної і продовольчої безпеки України.

Форум став потужним транслятором інноваційних педагогічних ідей, об’єднання зацікавлених організацій для вирішення спільних проблем формування рівноправного партнерства у створенні освітнього простору.

Обговоривши основні пріоритетні напрямки модернізації сучасної позашкільної еколого-біологічної освіти на засадах моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку, спираючись на практичний досвід центрів еколого-натуралістичної творчості та з метою забезпечення широкої підтримки освітніх реформ, учасники форуму

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 • розвивати практику вивчення соціального замовлення і запиту ринку праці на позашкільну освіту на всеукраїнському і регіональних рівнях;
 • розробити міжвідомчі програми розвитку позашкільної еколого-біологічної освіти, які ґрунтуються на соціальному партнерстві, інтеграції позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;
 • розвивати співробітництво з органами місцевого самоврядування, громадськими, молодіжними, екологічними та іншими організаціями, з вищими навчальними закладами з метою зміцнення місцевих громад через впровадження освітніх громадських ініціатив, що орієнтовані на якісний результат спільної діяльності позашкільних навчальних закладів та громадськості;
 • стимулювати розвиток системи інноваційної освітньої діяльності із застосуванням ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку освіти, що базується на єдності соціальної, економічної та екологічної складової розвитку суспільства;
 • впровадити у практичну діяльність позашкільних навчальних закладів зміст і педагогічні засоби формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу, розроблених лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України на основі аксіологічного підходу;
 • упроваджувати нову модель виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, збагаченні духовного потенціалу учнівської молоді, відродженні кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Спрямувати діяльність педагогічних працівників на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • сприяти освіті в інтересах сталого розвитку суспільства – формувати покоління, які задовольнятимуть свої потреби з найменшим тиском на природне середовище, забезпечуватимуть екологічно виправданий економічний та соціальний розвиток суспільства;
 • з метою екологізації освітнього простору розширювати партнерство центрів еколого-натуралістичної творчості із загальноосвітніми навчальними закладами;
 • модернізувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку;
 • проводити удосконалення механізмів, які забезпечують покращення матеріального становища і соціального статусу педагога позашкільного навчального закладу;
 • сприяти розробці, видавництву і впровадженню якісного програмно-методичного забезпечення позашкілля в інтересах сталого розвитку еколого-біологічної освіти;
 • розвивати та поширювати дистанційні методи навчання як засіб підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • створити портали для реалізації варіативних програм дистанційного навчання, забезпечення підтримки конкурсної, проектної, дослідницької діяльності учнів, вихованців, слухачів;
 • розробити навчально-методичні матеріали нового покоління, що відповідають принципам відкритої освіти, зокрема, електронні підручники та практикуми;
 • розробити механізми інклюзивної освіти дітей в сфері позашкільної освіти;
 •  розширити і доповнити зміст екологічної освіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів відповідно до вимог «Дорожної карти» Генеральної програми дій ЮНЕСКО з освіти стійкого розвитку.
Поділитися
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.


Залишити коментар • bajak Scatter
 • turbox500
 • mariaTogel
 • turbox1000
 • ngopibet
 • lapak cheat
 • dewa288
 • hitamslot
 • sbotop
 • kitab mahjong
 • mariatogel
 • spaceman demo
 • pepe77
 • robot biru hack
 • ronaldoslot
 • garuda slot
 • slot pulsa
 • zara4d
 • pepe77
 • lucky neko
 • slot pulsa tri